Gemeenten, omgevingsdiensten en provincies en landelijke organisaties beschikken over veel informatie over de milieusituatie en de kwaliteit van de leefomgeving.  Deze informatie is (deels) ook ontsloten via landelijke registraties en websites, zoals het Nationaal Georegister en de Atlas Leefomgeving en Atlas Natuurlijk Kapitaal. Een aantal van deze kaartviewers staat hieronder beschreven. 

Gezonde Leefomgeving

Voor het thema Gezonde Leefomgeving is een compacte kaartviewer ontwikkeld in samenspraak met Atlas Leefomgeving. Hierin is een selectie van kaarten opgenomen die betekenisvol zijn voor partijen die werken aan een gezonde leefomgeving. Deze selectie kaarten is ontsloten via de Kaartviewer Gezonde Leefomgeving.  Bekijk de kaartviewer Gezonde Leefomgeving.

Kaartviewer

Milieu

In de Atlas Leefomgeving zijn kaarten opgenomen over relevante milieufactoren, zoals luchtkwaliteit, veiligheid (oa overstromingsrisico’s) en geluidbelasting door wegverkeer, luchtvaart en industrie. Naast de (berekende) geluidbelasting zijn er ook kaarten over de geluidhinder die door de bevolking wordt ervaren (door wegverkeer, luchtvaart, industrie, maar ook door brommers, scooters en buren).

Natuurlijk Kapitaal en Duurzaamheid

De Atlas Natuurlijk Kapitaal richt zich op natuurlijke hulpbronnen, zoals drinkwater, (wind-)energie en voedsel. De natuur is bovendien een bron van inspiratie en kennis om de uitdagingen zoals verstedelijking en klimaatverandering duurzaam op te lossen.

Alle data en kaarten die in deze Atlassen en het Nationaal Georegister zijn ontsloten kunnen ook worden geraadpleegd in het DataPortaal van de Nederlandse Overheid. Na filtering op het Thema Natuur en Milieu staan daarin ongeveer 2500 bestanden opgenomen. Deze milieudata uit het Dataportaal zijn met name afkomstig van provincies, landelijke organisaties en een aantal (grotere) steden.

Leefbaarheid

De Leefbaarometer geeft informatie over de leefbaarheid in alle buurten en wijken in Nederland. Leefbaarheid is daarbij gedefinieerd als de mate waarin de leefomgeving aansluit bij de voorwaarden en behoeften die er door de mens aan worden gesteld. Om leefbaarheid in beeld te brengen wordt gebruik gemaakt van 100 indicatoren, onderverdeeld in 5 dimensies. Op basis van deze 100 (voornamelijk) objectieve indicatoren (kenmerken van de woonomgeving) geeft de Leefbaarometer een inschatting van de leefbaarheidssituatie en –ontwikkeling in een bepaalde gemeente, wijk, buurt, postcode of grid. De bevindingen worden weergegeven in tabellen en kaarten. Het laatste jaar waarover de gegevens beschikbaar zijn is 2020. De cijfers kunnen worden vergeleken met cijfers uit andere gebieden en andere perioden. Zie hieronder voor een voorbeeldkaart uit de Leefbaarometer.

Leefbaarheid op buurtniveau (2016)

Leefbaarheidsscore op buurtniveau in 2016 (Bron: www.leefbaarometer.nl)