In mei 2021 is de tijdelijke Suurhoffbrug naast de bestaande Suurhoffbrug geplaatst. De Suurhoffbrug is de toegangspoort tot de Maasvlakte.

Suurhoffbrug, Paul van Baardwijk i.o.v. Rijkswaterstaat

Ter inspiratie wordt een overzicht gegeven van handreikingen om externe veiligheid te benutten voor een gezonde leefomgeving.

Risicokaart

De website Risicokaart informeert via tekst en kaarten over mogelijke risicosituaties in de eigen woonomgeving.  Overheden kunnen met de Risicokaart hun (wettelijke) taken efficiënt en effectief uitvoeren. De kaart biedt ondersteuning bij de communicatie, het maken van plannen en de locatiekeuze van (bouwen rondom) risicovolle activiteiten.

Handboek  Omgevingsveiligheid

Website Handboek  Omgevingsveiligheid met methoden en achtergrondinformatie voor het beleid over omgevingsveiligheid. Het gaat er hierbij om of bij de inrichting van een gebied extra aandacht nodig is voor bescherming van mens en milieu.

Toolbox beleidsvisie externe veiligheid

De toolbox beleidsvisie externe veiligheid is bedoeld voor professionals in externe veiligheid die een beleidsvisie willen opstellen. De box bestaat uit vier stappen: voorbereiding, nulmeting, beleidsvisie en uitvoeringsprogramma. Deze stappen kunt u afzonderlijk gebruiken. Bij elke stap vindt u tips en tricks. Ook leest u bij elke stap hoe u deze kunt borgen. In alle stappen staan rode links naar achtergrondinformatie, handige tabellen en voorbeelden. Al dit materiaal kunt u ook los van de systematiek van de toolbox gebruiken.

Veiligheidseffectrapportage (VER)

Maakt de veiligheidsrisico's van ruimtelijke plannen en bouwplannen inzichtelijk. De rapportage bestaat uit een aantal activiteiten, gekoppeld aan het plannings- en bouwproces. De VER beperkt zich dus niet tot een eenmalige activiteit of een eenmalig rapport: de uitvoering ervan loopt mee gedurende het gehele ruimtelijke plan. De VER-modules gaan gelijk op met de bouwfasen van een project.