Groen voor het station Sloterdijk in Amsterdam

Groen voor het Sloterdijk station, Amsterdam

Hulpmiddelen

Ter inspiratie wordt een overzicht gegeven van hulpmiddelen, waaronder instrumenten, handreikingen en een maatregeldatabase, om groen en water te benutten voor een gezonde leefomgeving.

Waterkwaliteitscheck voor stedelijk water

De Waterkwaliteitscheck voor stedelijk water is een instrument waarmee u een microbiologische risico-inventarisatie voor stedelijk waterconcepten kunt uitvoeren. De Waterkwaliteitscheck bestaat uit een vragenlijst met 32 vragen om de microbiologische risico’s van het waterconcept in kaart te brengen en een rekenmodule voor eenvoudige microbiologische risicoschattingen.

Groene Batenplanner

De Groene Batenplanner is een beslissingsinstrument voor ruimtelijke inrichting. De tool berekent de effecten van ruimtelijke inrichting op het natuurlijk kapitaal. Dit helpt beleidsmakers met het maken van keuzes bij stedelijke ontwikkeling. Vragen als ‘Welke ruimtelijke veranderingen hebben invloed op de ecosysteemdiensten die een locatie biedt?’ en ‘Waar zijn de maatschappelijke baten het grootst bij scenario’s van ruimtelijke inrichting?’ worden met de Groene baten planner beantwoord.

Groene schoolpleinen

IVN Het Groene Wiel helpt scholen hun schoolplein groener te maken met advies, inspiratie en workshops. Op deze website staan o.a. links met informatie voor het ontwerp van groene schoolpleinen, inclusief tips voor het vergroten van de biodiversiteit. Daarnaast geeft het aanbevelingen voor borging van beheer en onderhoud, schetst het de mogelijkheden voor buitenlessen, en geeft een overzicht van subsidieregelingen.

Bluehealth toolbox

Deze Engelstalige toolbox bevat instrumenten voor professionals die water mee willen nemen in hun ruimtelijke plannen. Ze geven o.a. inzicht in de kansen en risico’s van water. Lees meer over de BlueHealth toolbox en inzichten rondom blauw voor de leefomgeving in deze BlueHealth factsheet.

Nationaal Groenfonds

Fonds dat financiële faciliteiten verleent rondom klimaatadaptatie, de verduurzaming van landbouw, energie en economie. De transitie van het Nationaal Groenfonds moet leiden tot een duurzamer evenwicht tussen economie en ecologie. Opgericht voor overheden en particulieren door de provincies en het voormalig Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het fonds richt zich met name op het realiseren van duurzame en vernieuwende groene projecten, start-ups en scale-ups.

Gemeentelijke subsidies voor groene daken

Diverse gemeenten subsidiëren de aanleg van groene daken, bijvoorbeeld Rotterdam, Groningen en Utrecht. Ook andere vormen van groen in de straat of buurt, zoals geveltuinen, worden door gemeenten gesubsidieerd, bijvoorbeeld in Almelo en Utrecht. Kijk ook op de website van uw eigen gemeente voor mogelijkheden rondom subsidies voor meer groen in uw leefomgeving.

Generatie tuin handboek

Handboek bij het ontwikkelen van een generatietuin, waar kinderen en ouderen samen tuinieren. Een generatietuin is een tuin waarin ouderen samen met kinderen van scholen of naschoolse opvang uit de buurt tuinieren. Zij verbouwen groenten en fruit, zaaien kruiden en bloemen, en oogsten en eten uit de tuin.

Handleiding daktuinen

Handleiding van de gemeente Amsterdam over de mogelijkheden voor daktuinen op gebouwen in de bestaande stad. Bewoners, verenigingen van eigenaren, medewerkers van woningbouwverenigingen en stadsdelen kunnen hiermee bepalen of hun daken ruimte bieden aan daktuinen, zonder dat dit consequenties heeft voor de constructie. De handleiding gaat over typen daktuinen, technische en financiële aspecten, regelgeving en beheer.

Brochure ‘Biodiversiteit in tuin en plantsoen’

Brochure ‘Biodiversiteit in tuin en plantsoen’ met voorbeelden om groenvoorzieners en beleidsmakers bij gemeenten te informeren over hoe de natuur dicht bij huis kan worden gehaald. De brochure biedt achtergrondinformatie over biodiversiteit in de stad en soorttabellen van planten die bijen, vlinders of vogels aantrekken. Geeft tips over  beplantingsvormen en voorbeelden van creatieve initiatieven van gemeenten.