Meer weten?

Lees hier wat er al is onderzocht en gepubliceerd over sport en spelen en hoe dit te verwezenlijken is.

Beweegredenen. De invloed van de gebouwde omgeving op ons beweeggedrag Gezondheidsraad, Den Haag, 2010
De inrichting van de gebouwde omgeving lijkt ons beweeggedrag te kunnen stimuleren, al is hard wetenschappelijk bewijs schaars. Kansen kunnen volgens de Gezondheidsraad worden benut, zeker op raakvlakken met andere beleidsterreinen zoals verkeersveiligheid en milieu.

De invloed en mogelijkheden van landelijk en lokaal beleid gericht op de fysieke omgeving en beweegstimulering Linger R.J., Bakker I., Bosscher R., Ten Dam J., Christelijke Hogeschool Windesheim, Zwolle, 2010
Lichamelijke activiteit wordt beïnvloed door buitenspeelvoorzieningen, sportvoorzieningen, natuurlijke elementen, bewegingsonderwijs en actief vervoer. Het rapport bevat praktische aanbevelingen voor beleidsmakers en uitvoerders.

Groene kansen voor de jeugd Van den Berg A., De Hek E., Alterra, Wageningen, 2010
Deze brochure biedt een overzicht van onderzoek naar de gezondheidsfunctie van natuur voor de jeugd.

Vooronderzoek aanpak beweegvriendelijke omgeving Van Eck J., Kuitert K., Duijvestijn P., DSP-groep, Amsterdam, 2010 
In literatuuronderzoek en gesprekken met sleutelpersonen is onderzocht welke variabelen en kenmerken in de fysieke omgeving het sport- en beweeggedrag van mensen bepalen. De uitkomsten hiervan zijn input voor een nog te ontwikkelen instrument voor gemeenten, met tips en succesvolle voorbeelden. In het onderzoek is gekeken naar de inrichting van de omgeving en naar de effecten van beheer, organisatie en communicatie.

Beweegvriendelijke stadswijken voor kinderen De Vries S., TNO, Leiden, 2009
Om kinderen voldoende te laten bewegen, is een veilige verkeerssituatie belangrijker dan veel speelplekken en veel groen in een wijk. Dat is de conclusie van dit proefschrift. In tien stadswijken heeft TNOonderzocht hoe het beweeggedrag van kinderen samenhangt met de inrichting van een wijk.

Olympisch Plan 2028: uitblinken op alle niveaus VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Den Haag, 2009
Het Olympisch Plan 2028 zet in op integrale samenwerking in wijk, buurt en dorp op de thema's gezondheid, leefbaarheid en participatie. Ambities zijn onder andere een vitaal Nederland en een mooi, duurzaam en bereikbaar Nederland. Er wordt extra geïnvesteerd om Nederland naar een Olympisch niveau te tillen.

De Gezonde Wijk: op weg naar bewegingsvriendelijke wijken in Amsterdam Den Hertog F., Bronkhorst M, Moerman M, Van Wilgenburg R., EMGO instituut, Amsterdam: 2007
In ‘De Gezonde Wijk' is de relatie onderzocht tussen fysieke wijkkenmerken en lichamelijke activiteit in vier wijken in Amsterdam. Uit deze studie zijn richtlijnen voortgekomen, dieprofessionals kunnen gebruiken in de praktijk. In het vervolgonderzoek ‘Park of perk' komt nadere uitleg over hoe deze richtlijnen in de praktijk uitgewerkt kunnen worden.

Een gezonde omgeving ter preventie van gewichtsstijging: nationale en lokale mogelijkheden Storm I., Nijboer C., Wendel-Vos G.C.W., Visscher T.L.S., Schuit A.J., RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-rapport 270061002/2006. Bilthoven, 2006
Dit rapport geeft een aantal kansrijke maatregelen op nationaal en lokaal niveau om bewegen te stimuleren en overmatig eten tegen te gaan. Voorbeelden: aantrekkelijke wandel- en fietspaden realiseren, beweegvriendelijke schoolpleinen aanleggen, zorgen voor een gezonde schoolomgeving en fietsen voor het woon-werkverkeer subsidiëren en stimuleren. De leefomgeving veranderen kan alleen in samenwerking van verschillende partijen op nationaal en lokaal niveau en vereist draagvlak, een duidelijke rolverdeling en een helder beleidskader.

Beweging en veiligheid in de wijk - Handleiding bewegingsbevorderende en veilige wijken Alleman T.A., Storm I., Penris M.J.E. RIVM-rapport 270014001. Bilthoven, 2005 
Deze handleiding geeft stapsgewijs aan hoe een bewegingsbevorderende en veilige woonwijk kan ontstaan. In vijftig aanbevelingen zien gemeenten hoe ze hun wijken zo kunnen bouwen of herstructureren dat ze uitnodigen tot lichamelijke activiteit en dat de inwoners zich er veilig voelen.

De fysieke omgeving in relatie tot bewegen en voeding. Onderzoek in het kader van preventie van overgewicht Wendel-Vos G.C.W., Blokstra A., Zwakhals S.L.N., Wijga A.H., Tijhuis M.A.R. RIVM-rapport 260301007/2005, Bilthoven, 2005
Dit rapport beschrijft de samenhang tussen fysieke omgeving, voeding en bewegen. Uit literatuuronderzoek blijkt dat volwassenen meer bewegen wanneer er in de omgeving van hun woning voldoende recreatieve ruimte is en dat kinderen in een niet-stedelijke omgeving meer buitenspelen dan kinderen in een stedelijke omgeving.

Lunchwandelen. De relatie tussen bewegen, groene omgeving en de gezondheid van werknemers Stichting Recreatie, Den Haag, 2002
Deze literatuurverkenning gaat in op het bewegen van werknemers in het algemeen en ‘lunchwandelen' in het bijzonder; en de rol van de fysieke (groene) en sociale omgeving bij het stimuleren van beweging.