Bemonsteren bodem: löss

Organisaties

Veel organisaties zijn actief op het terrein van bodem, geluid en lucht en delen hun kennis en ervaring in kennisnetwerken.

 

Algemeen

CROW

CROW, een kennisplatform voor infrastructuur, vervoer en openbare ruimte, maakt kennis over deze onderwerpen toepasbaar voor professionals in de praktijk en legt daarbij een link met o.a. luchtkwaliteit, geluid en klimaat. Daarvoor stelt het handleidingen en richtlijnen op en ontwikkelt het instrumenten. Ook biedt het platform congressen en cursussen aan. 

Gezondheidsraad

De Gezondheidsraad is een onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan dat de regering adviseert op het gebied van volksgezondheid. Ook de relatie tussen gezondheid en milieu is hier onderdeel van. Zo adviseert de Gezondheidsraad bijvoorbeeld over risico's van  gevaarlijke stoffen, straling en leefomgeving. 

GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst), afdeling Medische Milieukunde

De medische milieukunde is een taak voor gemeenten, vastgelegd in de Wet publieke gezondheid. Gemeenten hebben deze taak uitbesteed aan de GGD. De GGD signaleert onder meer ongewenste situaties, adviseert over gezondheidseffecten van beleid, en behandelt vragen, klachten en meldingen van de bevolking. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) ondersteunt hen hierbij, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van richtlijnen rondom uiteenlopende thema’s van milieu en gezondheid. GGD GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) is de overkoepelende brancheorganisatie van o.a. de medisch milieukundigen.

Omgevingsdiensten

Omgevingsdiensten houden zich bezig met een breed scala aan activiteiten en thema’s op het gebied van milieu, waaronder vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van veiligheid, luchtkwaliteit, geluid, energie, afval, asbest en bodem. 

Informatiepunt Leefomgeving

Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) bundelt informatie over bodem, bouwen, water, milieu en de Omgevingswet. IPLO ondersteunt overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven bij het werken met de Omgevingswet en het digitaal stelsel in de praktijk. IPLO is onderdeel van het interbestuurlijke programma Aan de slag met de Omgevingswet waarin gemeentes, provincies, waterschappen en het Rijk samenwerken.

Kenniscentrum InfoMil

Het Kenniscentrum InfoMil is het centraal informatiepunt voor wet- en regelgeving binnen het omgevingsdomein. Het bundelt en verspreid informatie over omgevingsrecht en omgevingsregelgeving. Het zorgt voor informatievoorziening en kennisuitwisseling tussen de beleidsmakers van ministeries en de beleidsuitvoerders bij provincies, gemeenten, waterschappen en milieudiensten. Het biedt praktische ondersteuning bij uitvoering van omgevingsbeleid.

RIVM

Het RIVM zet zich in voor een gezonde bevolking in een gezonde, duurzame en veilige leefomgeving, met wetenschappelijk onderzoek en advies aan de overheid, professionals en burgers. Het RIVM verzamelt kennis en past deze toe, zowel op specifieke thema’s (o.a. geluid, luchtkwaliteit, bodem), als vanuit een meer integrale blik (gezonde leefomgeving). Ook signaleert RIVM nieuwe ontwikkelingen, o.a. op het gebied van de leefomgeving

TNO

TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken . Door o.a. de ontwikkeling van modellen en kleine sensoren die de blootstelling aan bijvoorbeeld fijnstof, microplastics en geluid meten en voorspellen draagt TNO bij aan een schoon en gezond klimaat in Nederland. 

VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)

De VNG behartigt de belangen van alle gemeenten bij andere overheden. Ze heeft tot doel om de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen. Om de kwaliteit van de leefomgeving te behouden en aan te passen op nieuwe vraagstukken stellen de decentrale overheden samen (via IPO, Unie van Waterschappen en VNG) een Investeringsagenda op rond onderwerpen zoals klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie. 

Geluid

Expertisecentrum Geluid

Het Expertisecentrum Geluid (ECG), opgericht door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenW) zorgt dat geluidniveaus en de effecten daarvan, op een goede en betrouwbare manier worden vastgesteld en door monitoring in de tijd worden gevolgd. doet daarom onderzoek naar en adviseert overheden op het gebied van geluid, hinder en gezondheid. Het centrum ontwikkelt en borgt kennis en kunde op het gebied van meet- en rekenvoorschriften voor geluid, monitoring en effecten- en 'impact'-onderzoek.

Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG)

De NSG is een onafhankelijke organisatie die ernaar streeft om geluidgevoelige gebieden te beschermen, en mensen die (mogelijk) hinder hebben van geluid.

Bodem

Wageningen University & Research (WUR Wageningen University &Research (Wageningen University &Research))

WUR doet gericht onderzoek naar verschillende aspecten van de bodem, zoals naar nutriënten en organische stof, slimmere teeltsystemen van een grotere diversiteit aan gewassen, uitgekiender begrazen door vee en mest als voedingsstof.

Bodem+

Rijkswaterstaat Bodem+ is een uitvoeringsorganisatie voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincies, gemeenten en waterschappen. De organisatie voert rijkstaken uit, assisteert beleidsdirecties van ministeries bij beleidsvoorbereiding, -implementatie en -monitoring, en ondersteunt decentrale overheden bij bodembeleidsontwikkeling en het delen van kennis.

COB

Kenniscentrum en netwerkorganisatie voor ondergronds bouwen en ondergronds ruimtegebruik. Het COB verbindt partijen om oplossingen te bieden voor vraagstukken over de ondergrond op het gebied van ruimtelijke ordening, mobiliteit, veiligheid en milieu. Het COB stelt daartoe kennis beschikbaar, onderhoudt het netwerk en coördineert onderzoeksprogramma's naar nieuwe technologieën. Verder organiseert het COB congressen, symposia, themabijeenkomsten en ontwerpateliers. Ook treedt het COB op als expert in binnen- en buitenland, en draagt het bij aan onderwijsprogramma's.

Expertisecentrum bodem en ondergrond

Expertisecentrum bodem en ondergrond is een samenwerkingsverband van Stichting Infrastructuur en Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB),  Rijkswaterstaat/Bodem+, Deltares, RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en TNO. Doel is het bevorderen van samenwerking en kennisdeling voor een duurzaam gebruik van bodem en ondergrond. Het Expertisenetwerk bevordert kennisdeling, en daarbij de borging van kennis en kennisdoorwerking. Als beleids-, kennis-, advies- en opleidingsorganisaties werken we vanuit verschillende invalshoeken samen, in relatie tot de voor bodem en ondergrond relevante thema´s.

Initiatief Bewust Bodemgebruik

Netwerk van gebruikers en bestuurders, wetenschappers en beheerders die zich bezighouden met bewust Bodemgebruik. Het doel hiervan is, de kansen te benutten die de bodem biedt om de klimaatdoelstellingen te halen, het energievraagstuk te helpen oplossen, voedselvoorziening en landinrichting te realiseren. Het netwerk wil zo bijdragen aan duurzame welvaart. Het richt zich erop het maatschappelijk bewustzijn te vergroten door zichtbaar te maken welk belang de bodem heeft voor onder meer voedsel, natuur, klimaat- en waterbeheer.

Platform Bodembeheer

Het platform Bodembeheer faciliteert het uitwisselen van kennis en ervaring op het terrein van bodembeheer. Het platform organiseert één tot drie keer per jaar een platformdag. Het platform biedt ondersteuning bij het agenderen van onderwerpen, overbrengen van kennis of het organiseren van een bijeenkomst.

Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB)

SIKB is een netwerkorganisatie waarbinnen overheid en bedrijfsleven samen praktijkgerichte kwaliteitsrichtlijnen maken voor bodem, water, archeologie, bodembescherming en datastandaarden. Doel is kwaliteitsborging en -verbetering bij marktpartijen en overheden (in hun verschillende rollen: als opdrachtgever, vergunningverlener en toezichthouder).