Van doelstellingen naar acties

In een uitvoeringsprogramma bepaalt u hoe u uw doelen concreet gaat bereiken. Dit kan deels door vertaling in regels in het Omgevingsplan, maar ook door stimulatie en informatie richting ontwikkelende partijen, bewoners en andere partijen. Ook vertaalt u of andere verantwoordelijken, vaak in samenwerking met verschillende partijen, de (beleids)doelstellingen uit een (omgevings)plan naar concrete acties en interventies en voert deze uit. Daarbij is een duidelijke taakverdeling en besluitvorming van belang. Ook moet duidelijk zijn wie de knopen doorhakt.

Maak gebruik van bestaande kennis over wat werkt om succesvol een gezond plan te realiseren. Bekijk ook hoe u burgers kunt betrekken of hoe u kunt aansluiten bij burgers, andere al lopende initiatieven of bestaande netwerken. Heb ook oog voor onderhoud, beheer en monitoring.

Onderscheid de doelgroepen

Om goed aan te sluiten bij doelgroepen, is het nodig deze groepen nader te specificeren en de mensen en hun mogelijkheden en belemmeringen te leren kennen. Met name aansluiting bij en betrekken van kwetsbare groepen (o.a. ouderen, laag opgeleiden) is van belang.