Meewegen van gezondheid in de besluitvorming

Milieufactoren hebben substantiële invloed op de gezondheid. Dankzij tal van maatregelen en normstelling is de gezondheidsschade veroorzaakt door milieufactoren de afgelopen decennia flink teruggedrongen. Toch leveren vooral luchtverontreiniging en geluidsbelasting nog een aanzienlijke bijdrage aan de ziektelast in Nederland, terwijl wel bijna overal aan de normen wordt voldaan. Daarnaast is er ongerustheid over gezondheidsrisico's van relatief nieuwe technologieën en ontwikkelingen, zoals de toename van mobiele communicatie, windturbines en intensieve veehouderij.

Daarom heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu de Gezondheidsraad advies gevraagd over een afwegingskader om gezondheid mee te wegen in het beleid. Dit is extra belangrijk nu decentrale overheden meer afwegingsruimte krijgen voor het stellen van lokale normen voor de leefomgeving.

In onderstaand plaatje is uitgelegd hoe de bestuurlijke afwegingsruimte in de omgevingswet vorm krijgt. 

Bestaande afwegingskaders volstaan

De GR commissie constateert in hun advies in 2016 dat er geen geheel nieuw afwegingskader nodig is. Er bestaan namelijk al diverse bruikbare instrumenten om afwegingen te ondersteunen.

  • Het Nederlandse Beoordelingskader Gezondheid en Milieu heeft zich in de praktijk bewezen als geschikt hulpmiddel om gezondheidsrisico's van milieufactoren inhoudelijk te beoordelen en de voor- en nadelen van mogelijke maatregelen te bespreken met belanghebbenden. Het daadwerkelijke afwegings- en besluitvormingsproces krijgt hierin echter minder aandacht.
  • Het instrument van de International Risk Governance Council (IRGC) legt wel veel nadruk op het proces van de complexe afweging. Hoewel het minder geschikt is om toegepast te worden in de praktijk, kan het een nuttige aanvulling leveren op het Beoordelingskader. 
     

Deze en diverse andere instrumenten en hoe u deze kunt toepassen worden nader besproken op de Pagina Instrumenten voor een gezonde leefomgeving.