Participatie

Onder de Omgevingswet krijgen decentrale overheden een grotere verantwoordelijkheid om gezondheidsaspecten mee te wegen in hun omgevingsbeleid.

Participatie en communicatie

Bij de lokale uitvoering zijn participatie en communicatie essentieel om een transparant en doeltreffend afwegingsproces te realiseren. Naar de mening van de Gezondheidsraad (2016) is een leidraad voor de vormgeving van participatie daarom van groot belang.
In de Inspiratiegids Participatie staan veel werkvormen beschreven die participatie kunnen faciliteren.

Bewonersparticipatie en beheer leefomgeving

Sociale initiatieven waarin de ontwikkeling en het beheer van de openbare ruimte mede door de bewoners worden vormgegeven, kunnen bijdragen aan de gezondheid. Door het gevoel van ‘eigenaarschap‘ zijn bewoners meer tevreden over hun openbare ruimte.

Om bewonersparticipatie in het kader van het inrichten van een gezonde leefomgeving  te stimuleren is een Handreiking opgesteld.

Aandachtspunten bij participatie

Bij het faciliteren van participatie ziet de GR commissie twee aandachtspunten.

  • de participatie van groepen die uit zichzelf minder geneigd zijn om deel te nemen moet gestimuleerd worden, zoals groepen met een lage sociaaleconomische status.
  • in de communicatie over veelal onzekere omgevingsrisico's moet duidelijk worden gemaakt wat burgers zelf kunnen doen. Dat helpt gezondheidsrisico's verminderen en geeft betrokkenen meer grip op de situatie.