Belang van een gezonde leefomgeving

Een gezonde inrichting van de leefomgeving is van belang omdat het beschermt tegen omgevingsinvloeden en het de gezondheid van de bevolking bevordert.

Een gezonde leefomgeving is een leefomgeving die bewoners als prettig ervaren, die uitnodigt tot gezond gedrag en waar de negatieve invloed op gezondheid zo klein mogelijk is. Denk aan een omgeving die uitnodigt tot wandelen, fietsen, spelen, ontspannen of elkaar ontmoeten. Andere belangrijke elementen voor een gezonde leefomgeving zijn een goede milieukwaliteit (lucht, geluid), klimaatbestendigheid (zoals meer groen voor tegengaan hitte- en wateroverlast) en een goede toegang tot voorzieningen.

Levensloopbestendig wonen, nabijheid van voorzieningen en openbaar vervoer en een omgeving, die het ook voor ouderen mogelijk maakt om veilig buiten te bewegen, zorgen ervoor dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

 

 

Invloed milieufactoren op gezondheid

In Nederland is gemiddeld bijna 6% van de ziektelast toe te schrijven aan milieufactoren. Lokaal kan dit flink variƫren, zo tussen de 4 en 14%.

De hoogste milieugerelateerde ziektelast treedt op in de Randstad, vooral in de grote steden. Luchtverontreiniging levert de grootste bijdrage aan de milieugerelateerde ziektelast, gevolgd door geluid. Naast de bijdrage van afzonderlijke omgevingsfactoren is het ook belangrijk om rekening te houden met stapeling van ziektelast door het gecombineerde effect van milieufactoren. Lokaal, met name in stedelijke gebieden met bijvoorbeeld veel verkeer, is de cumulatieve milieugerelateerde ziektelast hoger dan landelijk gemiddeld.

Gezondheid en ouder worden

Omdat we steeds ouder worden, hebben we te maken met andere gezondheidsuitdagingen dan vroeger.  Zo heeft 49% van de volwassenen overgewicht en is 43% onvoldoende lichamelijk actief. We zien dan ook steeds meer daaraan gerelateerde ziekten, zoals diabetes en hart- en vaatziekten. Zo'n 5.3 miljoen Nederlanders heeft te maken met minstens een chronische aandoening.  Het aantal ouderen en mensen met een chronische aandoening neemt in de komende jaren bovendien toe. Daarnaast heeft 1.5 miljoen Nederlanders te maken met psychische problemen. 

Extra aandacht voor kwetsbare groepen

Groepen mensen met een kwetsbare gezondheid, zoals mensen met een chronische ziekte, ouderen en kinderen verdienen extra aandacht in het beleid. Zie hiervoor kwetsbare groepen

Belang van een goed ingerichte leefomgeving

Een goed ingerichte leefomgeving is een leefomgeving die uitnodigt tot gezond gedrag en mensen stimuleert tot meer bewegen, gezonder eten en elkaar ontmoeten. Het gaat dan bijvoorbeeld om natuur en water in de buurt, fiets- en wandelmogelijkheden, het aangezicht en de plaatsing en inrichting van gebouwen, ontmoetingsplekken in de buurt en/of stadslandbouw. 
Een aantrekkelijke en goed ingerichte leefomgeving stimuleert sociale contacten en (veilig) bewegen.  Levensloopbestendig wonen, nabijheid van voorzieningen en OV en een omgeving die het ook voor ouderen mogelijk maakt om veilig buiten te bewegen zorgen ervoor dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen.