Schoorstenen industrieterein

Externe veiligheid gaat over het beheersen van risico's die mensen lopen doordat er in hun omgeving gevaarlijke stoffen worden opgeslagen, geproduceerd, gebruikt en vervoerd. Als het gaat om externe veiligheid onderscheiden we drie soorten risico's: plaatsgebonden risico's, groepsrisico's en invloedsgebieden.

  • Plaatsgebonden risico is de kans per jaar dat een persoon die zich continu en onbeschermd op een bepaalde plaats bevindt, overlijdt als direct gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen bij een risicovolle activiteit. Er bestaan diverse wetten die ervoor zorgen dat mensen in hun woonomgeving niet worden blootgesteld aan plaatsgebonden risico's. Denk bijvoorbeeld aan de regel dat er geen nieuwe woningen binnen een risicocontour mogen worden gebouwd. In bestaande situaties kunnen daarnaast brandwerende muren, vluchtroutes, glas of gevels van brandwerend materiaal worden aangebracht;
  • Groepsrisico is de kans per jaar dat een groep personen om het leven komt als direct gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Deze risico's zijn vooral van belang om de leefomgeving gezond te ontwerpen en in te richten. Door vroegtijdig in ruimtelijke plannen met deze risico's rekening te houden, bijvoorbeeld door de in- en uitgang slim te positioneren, kan dit risico worden beperkt.
  • Invloedsgebieden zijn gebieden waarin personen worden meegeteld om het groepsrisico te berekenen. Dit gebeurt volgens formele regels van de rijksoverheid.

De relatie van veiligheid met een gezonde leefomgeving

Aandacht voor veiligheid bij het ontwerpen en inrichten van de leefomgeving draagt bij aan een betere volksgezondheid. Dit komt doordat:

  • aandacht voor veiligheid bijdraagt aan een woonomgeving waar mensen veiliger wonen en zich veiliger voelen;
  • aandacht voor veiligheid overlast en ongevallen voorkomt die kunnen ontstaan doordat in de omgeving gevaarlijke stoffen worden opgeslagen, geproduceerd, gebruikt en vervoerd.