Meer weten? Lees hier wat er al is onderzocht en gepubliceerd over het thema veiligheid.
Kent u een interessante publicatie die hier nog niet is opgenomen? Laat het ons svp weten: helpdesk@gezondeleefomgeving.nl

Handboek en stappenplan Omgevingsveiligheid
Website RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en partners, 2018
In Nederland willen mensen veilig en gezond leven, maar er is ook ruimte nodig voor economische activiteiten, zoals van de chemische industrie. Omgevingsveiligheid gaat over de vraag hoe we de beperkte ruimte in Nederland veilig kunnen benutten en de risico’s die mensen lopen door opslag, productie, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen in hun omgeving zoveel mogelijk kunnen beperken. Bij omgevingsveiligheid draait het om het afwegen van risico's. Wat zijn de risico's bij het gebruik en transport van gevaarlijke stoffen, de veiligheid van inrichtingen en de veiligheid van nieuwe zich snel ontwikkelende technologieën. Hierbij gaat het om de gemeten en onderzochte risico’s, met soms grote onzekerheden, én om wat we als risico ervaren. Binnen de nieuwe website Omgevingsveiligheid worden het handboek omgevingsveiligheid en stappenplannen omgevingsveiligheid ontsloten.

Integratie van een snelweg in de omgeving 
Overkluizing A28 te Amersfoort (masterthesis TU Delft) Huneker S.L. , Delft, 2010
 Is het maatschappelijk-economisch haalbaar om de snelweg A28 (plaatselijk) te overkappen, zodat de overlast in de omgeving vermindert en de samenhang tussen Amersfoort en De Schammer sterker wordt? Een onderzoek naar het antwoord op deze vraag vindt u in dit rapport. Hierbij wordt gestreefd naar meervoudig ruimtegebruik. Een aantal soortgelijke overkluizingen in binnen- en buitenland dienen daarbij als referentiemateriaal.

Handreiking verantwoorde brandweeradvisering
 Een samenspel tussen veiligheid, ruimtelijke ordening en milieu. 
NVBR, VNGVereniging van Nederlandse Gemeenten, IPO. Ministerie van VROMMinisterie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Den Haag, 2010
 Deze handreiking is geschreven voor allen die betrokken zijn bij brandweeradvies in het kader van externe veiligheid. In de handreiking vindt u handvatten om het brandweeradvies goed te gebruiken in de verantwoording van het groepsrisico, met aandacht voor een veilige ruimtelijke inrichting. In het 'Good practices'-document werken de schrijvers het stappenplan uit zoals ze dit in de handreiking hebben beschreven. Aan de hand van een voorbeeldcasus leest u inhoudelijk en procesmatig hoe iedere stap uitgevoerd wordt, en met welk resultaat.

Tijdschrift Ruimtelijke veiligheid
 ABACUS, Markelo
 Het vakblad voor externe veiligheid, risicobeheersing, rampbestrijding en risicocommunicatie. Dit tijdschrift verschijnt vier keer per jaar.

Externe veiligheid: weten, verbeteren en borgen
VROM-Inspectie, Den Haag, 2009
 De VROM-Inspectie heeft onderzocht hoe het rijksbeleid over externe veiligheid kan worden vertaald naar gemeenten. Hoe is dit beleid in de praktijk uit te voeren en welke knelpunten treden daarbij op? In het rapport vindt u ook aanbevelingen om het beleid beter uit te voeren.

Veiligheidsgeïntegreerd ontwikkelen, ordenen en ontwerpen
Ministerie van VROM, Den Haag, 2007
 In dit rapport vindt u een analyse van het veiligheidsgeïntegreerd ontwikkelen, ordenen en ontwerpen. Aan de orde komen vragen als: hoe kunnen we de ruimte tussen de transportas en de bebouwing functioneel indelen? En met welke eisen of aspecten moeten we bij ruimtelijke ordening en rampenbestrijding rekening houden om (externe) veiligheid in een vroeg stadium mee te nemen in het (ontwerp)proces?

 Groepsrisico op de kaart gezet
 Hoofdrapport. RIVM, Bilthoven, 2007
 Samen met TNO heeft het RIVM twee methoden uitgewerkt om in een bepaald gebied de kans op een ongeval met een groot aantal slachtoffers (het groepsrisico) inzichtelijker te maken. Het uitgangspunt is een gebiedsgerichte benadering. In dit rapport leest u, hoe u de methoden kunt toepassen.

Externe veiligheid en het bestemmingsplan
Oranjewoud, Oosterhout, 2006
 Hoe kunnen we externe veiligheid verankeren in de ruimtelijke ordening? En welke knelpunten spelen daarbij? Daarop gaan de schrijvers van dit rapport in.

Toetsingskader externe veiligheid TNO
 Spoorzone Dordrecht/Zwijndrecht, Apeldoorn, 2004
 Dit rapport beschrijft het toetsingskader externe veiligheid van TNO. Hierin wordt duidelijk hoe u externe veiligheid expliciet en transparant kunt toetsen en hoe u dit procesmatig kunt aanpakken. In het rapport ‘Veiligheidstudie Spoorzone Dordrecht/Zwijndrecht' leest u een beschrijving van de huidige externe veiligheidssituatie en een inventarisatie van maatregelen om de risico's te verminderen. Ook vindt u in het rapport een toetsingskader voor de bestemmingsplannen in de spoorzone Dordrecht/Zwijndrecht.
 voor meer informatie zie achtergrondrapport

Onderwerp Externe Veiligheid
RIVM
 In dit onderwerp binnen de RIVMwebsite vindt u informatie over o.a. bijeenkomsten, organisaties, instrumenten, publicaties en beleid op het gebied van externe veiligheid.