Kenniscentrum Infomil
Een centraal informatiepunt voor beleidsmakers en -uitvoerders over wetten en regels op het gebied van milieu en omgeving. Op de website vindt u informatie over wetten en regels rondom veiligheid, onderverdeeld in de belangrijkste veiligheidsonderwerpen. Per onderwerp is informatie te vinden over wet- en regelgeving, jurisprudentie en veel voorkomende vragen en antwoorden. Voert u als medewerker van het bevoegd gezag het landelijk milieubeleid uit? Dan kunt u met vragen terecht bij de InfoMil Helpdesk.

Landelijk Steunpunt Externe Veiligheid
Dit steunpunt is onderdeel van de DCMR Milieudienst Rijnmond. Het steunpunt helpt u creatieve oplossingen te zoeken met oog voor de economische en bestuurlijke context, externe veiligheid in complexe ruimtelijke ordeningprocessen, kwantitatieve risicoanalyses, vergunningverlening en handhaving. Bij het steunpunt vindt u ervaren adviseurs met specialistische externe veiligheidskennis. Zij hebben bovendien ervaring met bestuurlijke processen.

Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV)
Instituut dat zich richt op professionals, beleidsmakers en bestuurders die werken bij de brandweer, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) en op het gebied van crisisbeheersing. Het instituut helpt hen om zich zo goed mogelijk voor te bereiden om de fysieke veiligheid van onze samenleving te borgen. Daartoe stelt het IFV actuele kennis beschikbaar. Ook geeft het IFV advies, het voert toegepast onderzoek uit, en het verzorgt vraaggerichte opleidingen en oefeningen.

Relevant
Relevant is een landelijk netwerk voor professionals die in hun werk te maken hebben met externe veiligheid. Dit kunnen professionals zijn die werken bij gemeenten, provincies en in (regionale) samenwerkingsverbanden. Relevant is een netwerk voor en door de praktijk dat:
• een digitale kennisbank verzorgt;
• verschillende thematische kennistafels organiseert. Daarin brengt een groep deskundigen beleid en praktijk bij elkaar. Het kan daarbij gaan over allerlei thema's op het gebied van externe veiligheid. Denk aan buisleidingen, risicocommunicatie, ruimtelijke ordening en saneren, transport, groepsrisico en techniek. De deelnemers wisselen ervaringen uit en signaleren problemen met beleid en regelgeving rond het gekozen onderwerp. Ze delen kennis, praktijkervaringen en oplossingen en stellen die via www.relevant.nl beschikbaar aan andere professionals;
• een jaarlijkse landelijke bijeenkomst organiseert.

RIVM Centrum Externe Veiligheid
Dit kenniscentrum van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is erin gespecialiseerd de risico's te beoordelen die kleven aan het opslaan en vervoeren van gevaarlijke stoffen. Daarnaast ontwikkelt het centrum modellen om veiligheidsrisico's te analyseren.

TNO Veiligheid
TNO heeft expertise op het gebied van externe veiligheid en ruimtelijke ordening. De kennisorganisatie ontwikkelt methodieken maar past kennis ook concreet toe in projecten. TNO heeft bijvoorbeeld een Toetsingskader Externe Veiligheid ontwikkeld. Dit toetsingskader heeft zij onder andere toegepast bij bestemmingsplannen voor de Spoorzone in Dordrecht/Zwijndrecht. Daarnaast heeft TNO samen met het RIVM een methode ontwikkeld om het groepsrisico gebiedsgericht te benaderen.

TU Delft
De Sectie Safety and Security Science van de TU Delft onderzoekt onder meer hoe veiligheidscriteria een plek kunnen krijgen in het ontwerpproces.

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) - Veiligheid
Op de website van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNGVereniging van Nederlandse Gemeenten) vindt u allerlei informatie over externe veiligheid: een overzicht van wetten en regels, het standpunt van VNG standpunt, praktijkvoorbeelden en een forum.