Hier vindt u een aantal voorbeelden waarbij aandacht voor veiligheid bijdraagt aan een gezonde leefomgeving.

Spoorzone Dordrecht/Zwijndrecht
Het spoortraject Dordrecht/Zwijndrecht is, door het vele transport van gevaarlijke stoffen in dit dichtbevolkte gebied, een risicovol traject. Daarom heeft de rijksoverheid aan Dordrecht en Zwijndrecht geld beschikbaar gesteld om de risico's rond dit spoortraject te verminderen. Dit geld wordt gebruikt om de hulpverlening en rampenbestrijding langs het spoor te verbeteren. Er komen hulpverleningswegen langs het spoor, deuren in geluidsschermen en trappen bij taluds. Ook komt er een betere waterwinning op punten met geen of onvoldoende bluswater, en er komen schakelkasten die de mechanische ventilatie automatisch uitschakelen als er gevaarlijke stoffen vrijkomen.

Nota externe veiligheid Nijkerk
Om te zorgen voor een veilige leefomgeving voor haar inwoners, heeft de gemeente Nijkerk de Nota Externe Veiligheid geschreven. In deze nota leest u hoe de gemeente de risico's wil beperken bij de opslag, het gebruik en het vervoer van gevaarlijke stoffen. Ook de brandweer en hulpverlening zijn hierbij betrokken. Hulpverlening bestaat onder andere uit geneeskundige diensten, politie en gemeentelijke diensten. Het risico van mogelijke explosies speelt bij bijvoorbeeld lpg-tankstations, ondergrondse gasleidingen en bedrijven met koelinstallaties in de gemeente. In de nota vindt u ook een protocol waarin staat wat de stappen zijn om externe veiligheid in ruimtelijke plannen mee te nemen, en wie daarbij betrokken zijn.

Beleidsvisie gemeente Alphen aan den Rijn
In het document ‘Ruimte, ook in de toekomst' leest u de beleidsvisie van de gemeente Alphen aan den Rijn op externe veiligheid. De visie concretiseert de ambities van de gemeente over externe veiligheid. Daarmee geeft deze beleidsvisie per locatie en functie een kader om externe veiligheid consistent mee te laten wegen in de besluitvorming. Ook geeft de beleidsvisie aan, welke maatregelen nodig zijn voor het gewenste niveau van veiligheid. Een vlekkenkaart geeft aan hoe de gemeente ruimte wil reserveren voor ruimtelijke ontwikkeling, en per gebiedstype kunt u streefbeelden bekijken. Ook is er in de beleidsvisie aandacht voor risicocommunicatie.