Hier vindt u een aantal voorbeelden waarbij aandacht voor veiligheid bijdraagt aan een gezonde leefomgeving.

Nota externe veiligheid Nijkerk

Om te zorgen voor een veilige leefomgeving voor haar inwoners, heeft de gemeente Nijkerk de Nota externe veiligheid geschreven. In deze nota leest u hoe de gemeente de risico's wil beperken bij de opslag, het gebruik en het vervoer van gevaarlijke stoffen. Ook de brandweer en hulpverlening zijn hierbij betrokken. Hulpverlening bestaat onder andere uit geneeskundige diensten, politie en gemeentelijke diensten. Het risico van mogelijke explosies speelt bij bijvoorbeeld lpg-tankstations, ondergrondse gasleidingen en bedrijven met koelinstallaties in de gemeente. In de nota vindt u ook een protocol waarin staat wat de stappen zijn om externe veiligheid in ruimtelijke plannen mee te nemen, en wie daarbij betrokken zijn

Beleidsvisie gemeente Alphen aan den Rijn

In het document ‘Ruimte, ook in de toekomst' leest u de beleidsvisie van de gemeente Alphen aan den Rijn op externe veiligheid. De visie concretiseert de ambities van de gemeente over externe veiligheid. Daarmee geeft deze beleidsvisie per locatie en functie een kader om externe veiligheid consistent mee te laten wegen in de besluitvorming. Ook geeft de beleidsvisie aan, welke maatregelen nodig zijn voor het gewenste niveau van veiligheid. Een vlekkenkaart geeft aan hoe de gemeente ruimte wil reserveren voor ruimtelijke ontwikkeling, en per gebiedstype kunt u streefbeelden bekijken. Ook is er in de beleidsvisie aandacht voor risicocommunicatie.Database

Database CCV Integrale veiligheidsplannen gemeenten

Overzicht van integrale veiligheidsplannen van gemeenten van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).