Beschrijving

De Kosten Baten Analyse beschrijft het nulalternatief (ontwikkeling zonder beleid) en de verschillende beleidsalternatieven.

De negatieve en positieve gezondheidseffecten en baten worden bepaald door de effecten te identificeren, te kwantificeren en te monetariseren. Voor een verlies aan kwaliteit van leven vaak gerekend met Quality Adjusted Life Years (QALYs), een met de DALYs vergelijkbare maat. Aan 1 QALY worden waarden toegekend van € 80.000 tot € 100.000. De extra kosten van het beleidsalternatief ten opzichte van het nulalternatief worden bepaald. De belangrijkste onzekerheden en risico's worden geïdentificeerd en de gevolgen hiervan voor de uitkomsten geanalyseerd. Alle kosten en baten worden naar hetzelfde basisjaar berekend en het saldo wordt bepaald. Alle effecten worden in beeld gebracht, ook de niet gemonetariseerde.

Er kan een volledige MKBA of een quick scan KBA of mini-MKBA opgesteld worden. Bij een quick scan of mini-MKBA worden alleen de belangrijkste effecten, baten en kosten bepaald. Een dergelijke MKBA is dus slechts deels gekwantificeerd. 

Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA)

Wilt u meer weten over dit instrument?
 

  • Bekijk de factsheet Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA)