We maken een gezonde omgevingsvisie

Gezonde omgevingsvisie met lange termijn beleid

Provincies, gemeenten en Rijk zijn verplicht om na het inwerking treden van de Omgevingswet een omgevingsvisie te maken. De visie toont op hoofdlijnen het lange-termijn beleid. Het gaat om ruimtelijk beleid, maar ook om ander beleid waarbij de inrichting van de leefomgeving een rol speelt, zoals luchtkwaliteit, klimaat, verkeer, water, cultureel erfgoed én gezondheid. Daarnaast bieden de Wet publieke gezondheid en Wet maatschappelijke ondersteuning aangrijpingspunten voor gezondheid in de omgevingsvisie.

Uitwerken verschillende scenario' s

Dit is de fase van het uitwerken van ambities en het maken van globale schetsen van een aantal varianten. Er worden verschillende scenario's besproken en alternatieven bedacht. Hoe geeft u de gezondheidsambities hierin een goede plek? U kunt de gezondheidsambities als integrerend thema inzetten, zoals de gemeente Utrecht in Bouwen aan een gezonde toekomst. Of u benadert de omgeving vanuit één centraal thema, zoals De Bewegende Stad in Amsterdam. Tot slot kan gezondheid ook 'meeliften' met ambities van een ander thema zoals mobiliteit, duurzaamheid of economische vitaliteit. Denk aan de aanleg van fiets- en wandelpaden ter bevordering van mobiliteit én gezondheid. Of variatie in ruimte en bewoners in de stad: afwisseling van levensloopbestendige koop- en huurwoningen, laag- en hoogbouw, voorzieningen en en commerciële bestemmingen. In deze fase is het belangrijk de belangen van verschillende partijen te kennen en te weten op welke vlakken je elkaar kunt vinden.

Prioriteren gezondheid

U zult vaak moeten prioriteren waar u aan gaat werken. Voor een gezonde omgevingsvisie is het van belang dat u in uw afweging expliciet aandacht besteedt aan gezondheid. Dat kan ook thematisch, door aandacht te besteden aan het stimuleren van bewegen, een groene leefomgeving, voorzieningen of de kwaliteit van woningen. Als gezondheid in beeld is gebracht zijn er diverse instrumenten die u kunnen helpen prioriteren. Betrekt u daarbij ook andere belanghebbenden zoals bestuurders, private partners en inwoners?

Meer Informatie
Sommige gemeenten en provincies zijn al aan de slag met het maken van een omgevingsvisie.

Voorbeelden omgevingsvisie gemeente

  • Omgevingsvisie Utrecht. Hoofdlijn is 'een gezonde groei als koers', zodat de gemeente ook op langere termijn leefbaar blijft. In de nota Volksgezondheid Bouwen aan een gezonde toekomst, 2015-2018  wordt de verbinding gelegd tussen fysieke, sociale en economische vraagstukken, die kansen bieden om bij te dragen aan gezonder wonen, werken en leven in Utrecht. 
  • Omgevingsvisie gemeente Noordenveld 2030. Deze brede en integrale visie op de toekomst, waarin gezondheid, groen en duurzaamheid centraal staat, is opgesteld met inwoners (jong en oud). 
  • Omgevingsvisie Staphorst. In deze visie staat het sociaal domein centraal. Een van de thema's is een gezonde en dynamische samenleving.
  • Zwolle gezonde stad. Doel van Zwolle Gezonde Stad is een gezonde leefstijl aantrekkelijk en gemakkelijk maken voor alle Zwollenaren samen met veel partijen in de stad (naast de gemeente en GGD bijv. ook o.a. Hogeschool Windesheim, Rabobank, woonzorginstelingen, en Albert Heijn).

 

Voorbeelden Omgevingsvisie provincie