Geluidswallen rond wijk in aanbouw

Instrumenten

Ter inspiratie wordt een overzicht gegeven van handreikingen om bodem, geluid en lucht te benutten voor een gezonde leefomgeving. 

Tools voor een Slimme Gezonde stad

In de loop der jaren zijn er slimme concepten, instrumenten en tools ontwikkeld die de stap naar een duurzame en toekomstbestendige stad mogelijk maken. Een selectie van elf handige tools, waar gemeenten mee aan de slag kunnen op het gebied van milleukwaliteit en breder. 

Atlas Leefomgeving

Op de Atlas Leefomgeving kunnen burgers hun leefomgeving verkennen en ontdekken via o.a kaarten. Ook vinden burgers achtergrondinformatie bij deze kaarten over o.a. invloed van de leefomgeving op de gezondheid. 

DuurzaamheidsProfiel van een Locatie (DPL)

DPL is een computerinstrument dat de duurzaamheid van een wijk meet en vergelijkt met een referentiewijk. Het is toepasbaar op bestaande wijken en nieuwbouwwijken. De sterke en zwakke punten van het duurzaamheidsprofiel van eenwijk worden zo zichtbaar. De betrokken partijen kunnen een gezamenlijke invulling geven aan duurzaamheid.

Expertisecentrum Milieuzones.nl

De website Milieuzones.nl bundelt informatie over de milieuzone. U vindt er bijvoorbeeld een stappenplan voor besluitvorming bij de invoering van milieuzonering voor gemeenten, een overzicht van milieuzones en een draaiboek voor de uitvoering van een milieuzone. Ook kunt u op deze website terecht voor effectstudies van milieuzones, nieuwsbrieven en publicaties.

Urban Strategy (TNO)

Urban Strategy is een interactief systeem  van TNO dat integraal inzicht biedt in de leefomgevingskwaliteit bij verschillende ingrepen in de omgeving. Op die manier kan Urban Strategy helpen in de besluitvorming.

Website RuimtexMilieu

Website RuimtexMilieu geeft inspiratie voor mensen die vanuit ruimte of milieu betrokken zijn bij gebiedsontwikkeling. U vindt er een praktische handreiking voor een optimale omgevingskwaliteit, en een overzicht van strategieën, methoden en voorbeelden.

Saneringssubsidie geluid

Gemeenten en provincies kunnen subsidie aanvragen bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai om geluidhindersituaties te saneren.

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

BRO is een centrale registratie met publieke gegevens over de Nederlandse ondergrond. Overheden leggen voor dezelfde objecten dezelfde, betrouwbare, algemene gegevens vast. Vanuit één centrale digitale plek, de landelijke voorziening, kunnen gebruikers gegevens opvragen voor informatie over bodem en ondergrond. Op de datasets kunnen ook rekenprogramma’s en modellen uitgevoerd worden.

Convenant Bodem en Ondergrond

In het Convenant Bodem en Ondergrond hebben Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en het bedrijfsleven afspraken gemaakt over de invulling van deze sanerings- en transitieopgave. 

CSOIL

Dit model berekent de risico's voor de mens die aan verontreiniging in de bodem wordt blootgesteld. De mens kan via verschillende blootstellingsroutes (bodem, lucht, water en gewas) in aanraking komen met bodemverontreiniging. Het gebruik van de bodem, bijvoorbeeld moestuinen, bepaalt de mate van blootstelling. Van invloed zijn ook de fysisch-chemische eigenschappen van de verontreinigingen in de bodemlucht, de bodemdeeltjes en het grondwater. Het model is in 2020 geactualiseerd en kan vrij gebruikt worden. Downloaden kan via www.rivm.nl/form/csoil. Voor vragen over het model CSOIL kunt u contact opnemen via csoil@rivm.nl.

RisicotoolboxBodem.nl

Dit instrument brengt in kaart waar zich bij een bepaalde bodemkwaliteit mogelijke gezondheids-, milieu- of landbouwrisico's voordoen. De toolbox helpt een gemeente om Lokale Maximale Waarden vast te stellen. Het bevat diverse instrumenten waaronder Sanscrit.

Richtlijn Herstel en Beheer bodem- en waterbodemkwaliteit

Op de website Rrichtlijn Herstel en Beheer bodem- en waterbodemkwaliteit vindt u relevante informatie op het gebied van bodem- en waterbodembeheer. Het gaat daarbij om maatregelen en voorzieningen gericht op het herstellen, behouden en versterken van de functionele (water)bodemkwaliteit

Routeplanner Bodemambities

In de Routeplanner Bodemambities zijn kennis, instrumenten en praktijkvoorbeelden over bodem/ondergrond gebundeld. Ook de relatie tot ruimtelijke plannen wordt zichtbaar. De Routeplanner bevat een stappenplan om een bodembrede visie op bodembeheer op te stellen voor een gemeente, provincie of waterschap.