Geluidswallen rond wijk in aanbouw

Ter inspiratie wordt een overzicht gegeven van handreikingen om bodem, geluid en lucht te benutten voor een gezonde leefomgeving. 

CSOIL

Dit model berekent de risico's voor de mens die aan verontreiniging in de bodem wordt blootgesteld. De mens kan via verschillende blootstellingsroutes (bodem, lucht, water en gewas) in aanraking komen met bodemverontreiniging. Het gebruik van de bodem, bijvoorbeeld moestuinen, bepaalt de mate van blootstelling. Het model is in 2020 geactualiseerd en kan vrij gebruikt worden.

RisicotoolboxBodem.nl

Dit instrument brengt in kaart waar zich bij een bepaalde bodemkwaliteit mogelijke gezondheids-, milieu- of landbouwrisico's voordoen. De toolbox helpt een gemeente om Lokale Maximale Waarden vast te stellen. Het bevat diverse instrumenten waaronder Sanscrit.