Bepaal voor de gestelde ambities in je visie welk ontwerp van de ruimtelijke inrichting hierbij past. Welke fysieke inrichting van de leefomgeving is nodig om aan deze ambities te voldoen? Daarvoor moet een visie concreet worden in ruimtelijke plannen. Dit kan gaan om maatregelen in een project of om een omgevingsplan van je gemeente. Voor deze stap geven we handvatten voor ruimtelijke plannen gezonde leefomgeving.

Database: ontwerpprincipes en praktijkvoorbeelden

Deze database biedt overzicht van ontwerpprincipes en praktijkvoorbeelden die je op weg kunnen helpen om ambities concreet te maken.

Handreikingen gezonde leefomgeving

Verdieping in verschillende thema’s

Bij het concreet maken van je ambities kan het helpen om je te verdiepen in bepaalde onderwerpen. Kijk bijvoorbeeld naar de themapagina’s op deze website.

Zet je plannen op een rijtje

Kijk hoe je ruimtelijke plan kan bijdragen aan een gezonde leefomgeving. Wat zijn positieve en negatieve effecten van het plan? En welke alternatieve ruimtelijke inrichtingen zijn er? Zet deze varianten tegen elkaar af en laat bij beslissingen gezondheidsaspecten een rol spelen. Zorg ervoor dat alle alternatieven realistisch zijn: uitvoerbaar en handhaafbaar. 

Ga weer rond de tafel

Laat bij de keuze voor de ruimtelijke inrichting ook de bewoners en gebruikers een rol spelen. Na het betrekken van hen bij het in kaart brengen van kansen en risico's, is bewonersparticipatie ook van belang bij concreet maken van het plan. Bespreek de verschillende varianten met hen aan de hand van kaarten en beeldmateriaal. Welke inrichting van de leefomgeving heeft hun voorkeur en waarom? Doe hetzelfde met stakeholders als de GGD, de buurtvereniging, lokale ondernemers etc. Wanneer je in gesprek gaat met bewoners en professionals kies dan van tevoren waarover je hun inbreng wilt hebben. Dat biedt focus. Zorg dat je de belangen van verschillende partijen leert kennen, zodat je weet waarover men het eens is.

Aandachtspunten voor de haalbaarheid van je plan:

  • Check eventuele belemmeringen voor de uitvoering. Denk hierbij kwetsbare flora en fauna, de nabijheid van een natuurgebied of  een melding- of vergunningplicht.
  • Bepaal of er toezicht of handhaving nodig is als het plan is uitgevoerd. Dit wordt vaak over het hoofd gezien.
  • Zorg voor een plan dat uitvoerbaar is. Is er voldoende capaciteit voor de uitvoering? Denk hierbij ook aan beheer in de toekomst, ook hiervoor zal budget en capaciteit nodig zijn.
  • Maak alvast een evaluatieplan, zodat na uitvoering voor alle betrokkenen duidelijk is of en hoe er wordt geëvalueerd en bepaal de indicatoren (in geval van monitoring).
  • Stem het ruimtelijke plan af met gebiedsontwikkelingen op andere onderwerpen en met ruimtelijke plannen in naastgelegen gebieden. In beide gevallen zijn misschien win-win mogelijkheden.