Er is niet een beste manier om aan de slag te gaan met gezondheid. Het hangt van de situatie af wat het beste past. Daarbij moet de aanpak ook aansluiten op wat goed werkt binnen uw provincie, gemeente of wijk. En de ambities die u heeft. Lokaal maatwerk dus.  

Breng gezondheid in lokale leefomgeving in beeld

Er zijn altijd veel gegevens beschikbaar over de leefomgeving en gezondheidssituatie in een gebied. Bij het (opnieuw) inrichten is het belangrijk om deze aspecten bij elkaar in beeld te brengen. Zo ontstaat het beeld van een referentiesituatie. Deze referentiesituatie helpt bij het stellen van gezonde ambities.

Beoordeel mogelijke gezondheidskansen en risico's

Er bestaan verschillende instrumenten om gezondheidswinst of –risico's  in beeld te brengen voor een gebied. Dit kan soms kwantitatief maar ook kwalitatief. Er zijn diverse instrumenten die het proces van samenwerken of stellen van ambities ondersteunen.

Meewegen gezondheid in een gebied

De Gezondheidsraad heeft in een eerder advies toegelicht hoe gezondheid meegewogen kan of zou moeten worden in omgevingsbeleid. Ze constateert dat er al verschillende afwegingskaders bestaan die met wat aanpassingen kunnen volstaan.

Participatie met bewoners

Participatie en communicatie zijn voor decentrale overheden essentieel om een transparant en doeltreffend afwegingsproces te realiseren. Hierbij moeten huidige en toekomstige bewoners betrokken worden.

 

Stimulerende factoren

Hoe zorg je dat gezondheid op een goede manier meegenomen wordt in ruimtelijke afwegingen? Op deze pagina vindt u tips die hierbij kunnen helpen.

Belemmerende factoren

Hoe komt het dat partijen vaak terugkrabbelen als er concrete plannen gemaakt moeten worden? Op deze pagina vindt u tips over wat u hieraan kan doen.