Aanbevelingen Gezonde Mobiliteit

U wilt aan de slag met het thema Gezonde Mobiliteit. Dan vindt u hier op een  rij waar u zoal aan kunt denken.
Voor uw overzicht zijn de aanbevelingen ingedeeld in categorieën: participatie, planvorming, locatiekeuze, inrichting, diversiteit/identiteit, bereikbaarheid/ toegankelijkheid, veiligheid/sociale ontmoeting, beheer en communicatie/evaluatie.

Sommige aanbevelingen zijn speciaal van belang voor kinderen [j], ouderen [o] of werknemers [w]. U ziet dit, omdat deze letters dan tussen haken zijn toegevoegd.

Planvorming

 • Stel in uw plan of ontwerp kinderen, fietsers en voetgangers centraal, in plaats van automobilisten. [j, o]
 • Gebruik bij hoge milieubelasting in steden of wijken bestaande methoden om het autoverkeer terug te dringen. Bijvoorbeeld een verkeerscirculatieplan, de ‘Langzaam rijden gaat sneller'-methode (Largas) of de VervoersPrestatie op Locatie (VPL).
 • Verbind uw gemeentelijk verkeers- en vervoerplan of lokaal fietsbeleid met het (lokaal) klimaatbeleid. Realiseer CO2-reductie door het fietsaandeel te vergroten.
 • Ontwerp een woon- of winkelgebied volgens duurzame en veilige principes, bijvoorbeeld met alleen woonstraten en zonder doorsnijding van wegen met een verkeersfunctie. Zorg dat gebruikers zich zo min mogelijk over relatief onveilige wegen hoeven verplaatsen.
 • Investeer in een goed netwerk van openbaar vervoer in en om de gemeente, bijvoorbeeld met aparte busbanen.
 • Zorg voor goede wandel- en fietsroutes, ook naar bedrijventerreinen, zodat medewerkers op de fiets of lopend naar hun werk kunnen. [w]
 • Stimuleer publiekprivate samenwerking: maak samen met bedrijven plannen om werknemers te stimuleren de fiets of het openbaar vervoer te nemen. [w]
 • Organiseer autodelen in de gemeente. Per deelauto haal je vier auto's van de weg. Dit heeft effect op de indeling van straten en wijken en maakt de stad minder druk.
 • Maak flankerend beleid, zoals lagere tarieven voor openbaar vervoer en hogere tarieven voor parkeren.
 • Zoek naar slimme, creatieve combinaties van beleidsdoelen, zoals verbeteren van de gezondheid, stimuleren van bewegen en (verkeers)veiligheid en verbeteren van de manier waarop gebruikers de routes beleven ("groen", "veilig," etc.)
 • Aanvullend op "Stimuleer publiekprivate samenwerking: maak samen met bedrijven plannen om werknemers te stimuleren de fiets of het openbaar vervoer te nemen. Zoek naar motieven die een werkgever kunnen verleiden om woon-werkverkeer duurzamer te faciliteren.

Veiligheid / Sociale Ontmoeting

 • Zorg voor overzichtelijke en eenvoudige verkeerssituaties. Als mensen moeten zoeken, hebben ze minder aandacht voor het verkeer en dit leidt tot onveilige situaties.
 • Let op bij snelheidsremmende voorzieningen. Zorg dat ze niet hinderlijk zijn voor fietsers, openbaar vervoer en omwonenden.
 • Verbeter de kwaliteit en veiligheid van bestaande fietsenstallingen door de locatie van de fietsenrekken aan te passen, meer fietsenrekken te plaatsen, de stalling te laten bewaken, overdekken en verlichten. Kies voor een gebruiksvriendelijk fietsenrek.
 • Maak fietspaden, fietssnelwegen en wandelroutes veilig, bijvoorbeeld met goede straatverlichting en goede bestrating.
 • Maak brede stoepen en veilige oversteekplaatsen en vermijd looproutes langs hoogbouw en dichte bebouwing. In 30 kilometergebieden kunnen kinderen vanaf 8 jaar zich vrij bewegen. [j]
 • Plan geen drukke weg in de nabijheid van winkels en scholen, zorg voor overzichtelijke en eenvoudige verkeerssituaties en een veilige omgeving voor kinderen. [j, o]

Bereikbaarheid / Toegankelijkheid

 • Maak diverse bestemmingen goed en veilig bereikbaar met de fiets, lopend of met het openbaar vervoer, zoals de binnenstad, scholen, bedrijventerreinen, het station, (sport)voorzieningen en groene gebieden. Verbind jeugdbestemmingen in de buurt met bijvoorbeeld een kindlint: loop- en fietsroutes naar school, speelplekken, het tienerhuis, de skatebaan, het winkelcentrum, verenigingen, sportvelden. [j]
 • Leg een netwerk aan van aantrekkelijke wandelroutes, fietspaden of fietssnelwegen en verbeter de kwaliteit van bestaande wandel- en fietspaden.
 • Zorg voor goede, voldoende en toegankelijke fietsenstallingen bij het startpunt (zoals de woning) en de bestemming van wijkbewoners. Dit geldt vooral voor plaatsen waar de fiets langere tijd staat, zoals stations, scholen, sportvoorzieningen en bedrijven.
 • Maak haltes van openbaar vervoer voor iedereen bereikbaar: bushalte op loopafstand, ook voor ouderen en mensen met functiebeperkingen. [o]
 • Leg sociaal veilige Park & Ride-terreinen aan als oplossing voor verkeersdrukte in steden.
 • Maak routes van en naar kinderbestemmingen aantrekkelijk en gevarieerd voor kinderen. Kinderen en jongeren verplaatsen zich al spelend. [j]

Locatiekeuze

 • Laat de uitbreiding van een stad of dorp aansluiten bij de bestaande wijken. Als nieuwe wijken op afstand liggen van de bestaande stad, nemen mensen eerder de auto. Als ze echter aansluiten bij de bestaande wijken, gaan mensen eerder te voet of met de fiets naar het centrum. Ook een fijnmazig voorzieningennetwerk in de nieuwe wijk helpt het autogebruik te beperken.
 • Houd bij (her)inrichting rekening met de locatie en spreiding van voorzieningen, om knelpunten in verkeersstromen en parkeerdruk te voorkomen.
 • Dring het woon-werkverkeer met de auto terug door voldoende arbeidsplaatsen of telewerkcentra te realiseren in of dicht bij een wijk. [w]
 • Zorg bij het plannen en inrichten van (lange afstands-)fietsroutes voor voldoende afstand tussen die route en (drukke) autoroutes. Dat is gunstig voor veiligheid/comfort, maar ook voor de gezondheid.

Participatie

 • Laat belangengroepen meedenken over gezonde mobiliteit.
 • Betrek fietsers, wandelaars, bewoners of hun belangenbehartigers bij de aanleg van een fiets- en wandelinfrastructuur.

Inrichting

 • Neem inrichtingsmaatregelen om gebieden autovrij of autoluw te maken, bijvoorbeeld door straten te versmallen of af te sluiten.
 • Vermijd (doorgaand) vrachtverkeer door woonwijken en voer betaald parkeren in om autogebruik af te remmen.
 • Realiseer parkeerplaatsen voor auto's op enige afstand van woningen (50-200 meter). Hierdoor kunnen kinderen veiliger buiten spelen en worden automobilisten gestimuleerd om van en naar hun woning te lopen.[j]
 • Leg oplaadpunten aan om het gebruik van elektrische auto's en fietsen te stimuleren.
 • Maak ruimte voor langzaam verkeer. Hoe meer rotondes, oversteekplaatsen en fietspaden in de wijk, hoe meer kinderen lopend of met de fiets naar school gaan. [j]
 • Maak looproutes aantrekkelijk, schoon en obstakelvrij, ook voor ouderen, kinderen en mensen met een functiebeperking. Let hierbij bijvoorbeeld op de hoogte van stoepen. [j,o]
 • Zorg voor goede faciliteiten voor fietsers op het werk, zoals een goede fietsenstalling, omkleedruimte of douche. [w]
 • Zorg bij ontwerp of renovatie van gebouwen voor goed gemarkeerde, verlichte en aantrekkelijke trappenhuizen.
 • Maak trappen in winkelcentra en bedrijven niet te lang. Een trap van 9 treden wordt meer gebruikt dan een van 18 of 24 treden.

Diversiteit / Identiteit

 • Streef in (nieuwe) wijken naar functiemenging. Dat wil zeggen: creëer diverse voorzieningen zoals werkgelegenheid, winkels, scholen, speelplaatsen, sportfaciliteiten en recreatieve voorzieningen. Dit heeft een gunstig effect op de verkeersveiligheid en de lengte van (auto)ritten. Het langzaam verkeer, en dus het bewegen, neemt hierdoor toe.
 • Richt verblijfsgebieden duidelijk, consequent en herkenbaar in, zodat kinderen weten waar ze onbelemmerd kunnen spelen, lopen en fietsen en waar ze op ander verkeer moeten letten. [j]

Beheer

skyline Utrecht
 • Maak afspraken over het beheer van fiets- en wandelpaden, fietsenstallingen en P&R-terreinen.
 • Zorg voor goed onderhouden wandel- en fietsroutes. Dit maakt het aantrekkelijk en veilig om te fietsen en wandelen

Communicatie / evaluatie

 • Evalueer de maatregelen en ontsluit deze informatie, zodat anderen ervan kunnen leren.
 • Doe dit voor alle betrokken sectoren: zijn er elders verkeersknelpunten ontstaan, zijn er meer mensen gaan fietsen, nodigt de omgeving uit tot meer bewegen?