Man fiets weg op OV fiets

Organisaties

Veel organisaties zijn actief op het terrein van gezonde mobiliteit en delen hun kennis en ervaring in kennisnetwerken.

Tour de Force
Tour de Force is een samenwerkingsverband tussen overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en platforms die zich inzetten voor een sterker fietsbeleid in Nederland. Doelstelling is 20% meer fietskilometers in 2027 ten opzichte van 2017. Tour de Force heeft 9 doelen geformuleerd die terug te vinden zijn in de Agenda Fiets 2017-2020. De inmiddels afgeronde eerste etappe leverde al veel op, zoals een whitepaper om gemeenten en provincies te helpen fietsen en lopen slim mee te nemen in omgevingsvisies, en een leidraad deelfietsbeleid met handvatten om het aanbod van deelfietsen voor de "first- en last mile" vorm te geven. De huidige tweede etappe wil versnellen om de doelen te bereiken, o.a. door een andere verdeling van de ruimte, met name in binnensteden, waarbij de voetganger en fietser letterlijk de ruimte krijgen om zich prettig en veilig te verplaatsen.

Platform Ruimte voor Lopen
Het Platform Ruimte voor Lopen bestaat uit meer dan 30 overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Het is een plek voor uitwisseling en samenwerking, bedoeld voor organisaties en professionals die meer ruimte voor lopen willen creëren. Het platform maakt het gezamenlijk belang van lopen zichtbaarder, vergroot en verbindt de kennis over lopen en deelt goede voorbeelden.

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KIM)
Het Kennisinstituut Mobiliteit (KiM) levert kennis voor het mobiliteitsbeleid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid. Daarbij levert het KIM o.a. feiten en cijfers over fietsen en lopen in Nederland.

Kenniscentrum Sport en Bewegen
Kenniscentrum Sport & Bewegen maakt o.a. kennis uit wetenschap, beleid en praktijk over sport en bewegen beschikbaar en toepasbaar voor professionals. Op de website staan aanbevelingen, ontwerptools voor en praktijkvoorbeelden van een beweegvriendelijke omgeving.

Rijkswaterstaat Duurzame mobiliteit
De website  Duurzame mobiliteit biedt  informatie over praktijk en projecten, kennis en instrumenten (waaronder het Voorbeeldenboek Fiets en de Toolbox Slimme Mobiliteit), beleid en publicaties. Speciale aandacht is er voor de fiets, en wat Rijkswaterstaat zelf aan duurzame mobiliteit bijdraagt.

CROW-Fietsberaad
CROW-Fietsberaad is het kenniscentrum voor fietsbeleid van de Nederlandse overheden. De doelstelling van CROW-Fietsberaad is de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis voor fietsbeleid. Uitgangspunt is de kennisbehoefte van medewerkers, bestuurders en volksvertegenwoordigers van overheden. Daarnaast moeten de activiteiten van CROW-Fietsberaad bijdragen aan de doelstellingen uit het mobiliteitsbeleid van veel overheden.

ANWB
Houdt zich o.a. bezig met de vraag hoe alle soorten verkeer, incl. lopen en fietsen, en plek kunnen krijgen.

Mobiliteits Platform - Thema Fiets
Dit platform van uitgever Acquire Publishing richt zich op mobiliteitsbeleid in de praktijk. Het bevat ook berichtgeving en blogs over pilots, projecten, innovaties en andere ontwikkelingen rondom de fiets.

SWOV
Deze organisatie draagt bij aan de verbetering van de verkeersveiligheid met kennis uit wetenschappelijk onderzoek. De kennisbank bevat uitgebreide informatie over verkeersveiligheid. U leest er bijvoorbeeld hoe infrastructurele maatregelen de verkeersveiligheid kunnen verbeteren. Ook vindt u er specifieke informatie over verkeersveiligheid van fietsers en voetgangers, inclusief mogelijke maatregelen om de veiligheid te verbeteren.

Wandelnet
Op landelijk, regionaal én lokaal niveau maakt Wandelnet zich sterk voor de belangen van wandelaars en voetgangers.

Stichting MENSenSTRAAT
Deze stichting zet zich in voor aantrekkelijke, veilige en toegankelijke straten voor iedereen.

The-PEP
Het ‘Transport, Health and Environment Pan-European Programme’ legt het verband tussen transport, gezondheid en milieu. Dit internationale platform organiseert workshops, werkt aan samenwerkingsverbanden en actieplannen, en biedt ondersteunende kennis tools over de link tussen transport, gezondheid en milieu.

Walk21
Walk21 een internationale organisatie die lopen wereldwijd stimuleert, door  o.a belangenbehartiging, aanbieden van kennis, en organiseren van internationale bijeenkomsten voor het uitwisselen van kennis en netwerken.