Ter inspiratie wordt een overzicht gegeven van handreikingen om de openbare ruimte gezonder in te richten.

Kwaliteitscatalogus openbare ruimte
 De ‘Kwaliteitscatalogus openbare ruimte' van CROW (het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte) geeft landelijke standaardnormen om de openbare ruimte te beheren. Deze catalogus (laatste versie: 2018) biedt meetbare criteria met duidelijke omschrijvingen en illustratieve beelden. Provincies en gemeenten kunnen hiermee het gewenste kwaliteitsniveau van de openbare ruimte vastleggen. Voor gebruik is een licentie nodig.

Succesvolle openbare ruimten – praktijkvoorbeelden en principes
 De vertaling van ‘How to turn a place around' van de Amerikaanse organisatie Project for Public Spaces. Dit boek (2008) laat zien wat een openbare ruimte tot een succes maakt en waarom veel openbare ruimten tekortschieten. In de vertaling heeft CROW (het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte) de Amerikaanse en Europese voorbeelden aangevuld met Nederlandse voorbeelden.

Brochure Beter leven in betere wijken. De sociale opgave in de stedelijke vernieuwing
 Een beter woonklimaat vraagt sociale, fysieke en economische maatregelen. In de praktijk worden fysieke maatregelen het meest genomen. Doel is professionals te stimuleren ook sociale programma's te benutten om de leefomgeving te verbeteren. De brochure beschrijft hiertoe ervaringen uit het InnovatieProgramma Stedelijke Vernieuwing (IPSV), uit de 56 aandachtswijken en uit andere programma's.

Brochure Bouwstenen voor sociaal
 Investeren in de sociaalfysieke infrastructuur van wijken leidt tot meer rendement uit stedelijke vernieuwing. Deze brochure helpt partijen afspraken te maken over de ontwikkeling en exploitatie van vastgoed voor maatschappelijke voorzieningen.

Handreiking Zoeken naar ruimtewinst
 Handreiking met vijfstappenplan dat gemeenten helpt locaties te vinden voor nieuwbouw. Met voorbeelden uit het InnovatieProgramma Stedelijke Vernieuwing (IPSV) en het voormalig Stimuleringsprogramma Intensief Ruimtegebruik (StIR). De handreiking is getest in Dordrecht, Zwartewaterland en Utrecht.

Otterpleinen [j]
 Model voor een meisjesvriendelijk plein in een gefingeerde naoorlogse wijk. Deze publicatie geeft aanwijzingen hoe pleinen meisjesvriendelijker gemaakt kunnen worden. De aanleiding: buitenruimten zijn vaak vooral ingericht voor jongens.

Richtlijn integrale toegankelijkheid openbare ruimte
 Helpt professionals om de openbare ruimte voor iedereen toegankelijk te maken. Met de ontwerpershandleiding kunnen zij verschillende maatregelen met elkaar in samenhang brengen. Ergonomische uitgangspunten komen aan bod. Aan de hand van verschillende ontwerpopgaven, voorbeelden en richtlijnen besteedt deze richtlijn aandacht aan toegankelijkheid in het ontwerpproces, bij beheer en onderhoud, en bij werk in uitvoering.

Checklist Toegankelijkheid Openbare Ruimte - stadsdeel Amsterdam-Zuidoost [j,o]
 Checklist uit 2012 met zaken om rekening mee te houden bij het ontwerpen van de openbare ruimte. Met links naar gedetailleerde informatie. Met deze checklist houdt stadsdeel Amsterdam-Zuidoost bij (her)inrichting van de openbare ruimte standaard rekening met toegankelijkheid voor bijvoorbeeld ouderen, gehandicapten en jonge kinderen.

Aanpassen openbare ruimte aan klimaatverandering – Gemeenten aan de slag met klimaatadaptatie
 Dit stappenplan van CROW (2010) biedt gemeenten zes actiegerichte stappen om aan de slag te gaan met klimaatadaptatie. De maatregelen en programma's in deze publicatie bieden een overzicht over de mogelijkheden voor klimaatadaptatie.

Handboek veilig ontwerp en beheer
 Opdrachtgevers, ontwerpers, bouwers en beheerders vinden in dit handboek (2008) een set vuistregels en maatregelen om de openbare ruimte sociaal veiliger te maken, via ontwerp en beheer Dit handboek beschrijft deze opgave vanuit het proces (van initiatief tot en met beheer), vanuit alle partijen die te maken hebben met veiligheid (van architecten tot en met verzekeraars) en op alle schaalniveaus (landschap, stedenbouw, architectuur, interieur en product). Het benoemt een aantal vuistregels zoals zichtbaarheid, eenduidigheid en toegankelijkheid, en geeft voorbeelden van openbare ruimten.

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
 De leefbaarheid in aandachtswijken kan verbeteren door woningen te renoveren en parken aan te leggen, maar ook door lokale milieuproblemen zoals geluidsoverlast, op te lossen. Dat gebeurt via stedelijke herstructurering en het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). Van 2010 tot 2014 investeert de rijksoverheid € 1,2 miljard in stedelijke vernieuwing en bodemsanering bij 31 gemeenten.

Op Weg naar Leefbare Steden
 Een praktische handreiking van Eurocities (2007) om steden te helpen met duurzame stedelijke ontwikkeling. De handreiking is vooral interessant voor beleidsmedewerkers die integraal beleid ontwikkelen. Het boek is gebaseerd op de ervaringen en expertise in zo'n twintig Europese steden die bijeen zijn gebracht in het project Liveable Cities. De handreiking bevat praktijkvoorbeelden, instrumenten en links naar websites.