Beschrijving

Het instrument bestaat uit drie delen: een inhoudelijk deel, een procesdeel en een kennisdeel.

In het inhoudelijke deel is aangegeven op welke veiligheids- en gezondheidsaspecten de adviseurs van de veiligheidsregio letten bij ruimtelijke plannen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in ruimtelijke visies (locatievraagstukken) en bestemmingsplannen (inrichtingsvraagstukken).

De afspraken die zijn gemaakt over het afstemmen van werkprocessen: zowel tussen de hulpverleningsdiensten onderling als tussen gemeenten, provincie en VRGZ vormen het procesdeel. Het kennisdeel ‘veiligheid' bevat korte toelichtingen op de verschillende veiligheids- en gezondheidsaspecten die worden meegenomen in het advies.

De doelgroep van dit kennisdeel zijn ruimtelijke ordenaars. Voor de veiligheidsadviseurs is door ruimtelijke ordenaars een kennisdeel ‘ruimtelijke ordening' opgesteld. Hiermee krijgt de adviseur informatie over en inzicht in ruimtelijke ordeningsplannen, -procedures en –instrumenten. 

Instrument Ruimtelijke Veiligheid

Wilt u meer weten over dit instrument?