Meer weten?

 >Algemeen          >Geluid          >Lucht          >Bodem

 

Algemeen

Onderwerp Milieu ruimte en water
Ministerie van I&W
In dit onderwerp leest u informatie over de Nationale Aanpak Milieu en Gezondheid, een gezonde leefomgeving en een gezond binnenklimaat.

Geluid

Stille gebieden in de stad
Brand, A.E. en F. Van den Berg, Amsterdam, 2009
De Europese richtlijn Omgevingslawaai schrijft voor dat stille gebieden worden beschermd tegen groeiende geluidhinder. In dit rapport leest u de resultaten van een inventarisatie van stille gebieden in de gemeente Amsterdam. De onderzoeksresultaten bieden ook handvatten voor andere gemeenten en provincies.

Innovatieprogramma Geluid
Van 2002 tot 2007 liep het Innovatieprogramma Geluid. Op de website vindt u onder meer resultaten van onderzoeken naar maatregelen aan weg en spoor, zoals stille banden en wegdek en effectiviteit van afscherming.

Onderwerp Duurzaam bouwen en verbouwen 
Ministerie van BZKMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
In het onderwerp ‘Duurzaam bouwen en verbouwen' vindt u informatie over het geluid waaraan mensen in een gebouw aan worden blootgesteld. U vindt er bijvoorbeeld een overzicht van mogelijke maatregelen om geluidsoverlast tegen te gaan.

Onderwerp Geluidsoverlast 
Ministerie van I&W
In dit onderwerp leest u informatie over wetgeving, vliegtuiglawaai en burenlawaai. Daarnaast vindt u er publicaties over geluid.

Startpagina geluid
Wegwijzer naar websites die te maken hebben met geluid, bijvoorbeeld over organisaties, overheid en geluidhinder.

Lucht

GGD richtlijn Luchtkwaliteit en Gezondheid (2009)
De richtlijn biedt een overzicht van wetenschappelijke gezondheidsstudies, nieuwe wet- en regelgeving, meten en berekenen en de implicaties van dat alles voor de gezondheid. De nadruk ligt op verkeersgerelateerde luchtverontreiniging. De richtlijn bevat onder meer een scoresysteem om de gevoeligheid van ruimtelijke objecten te bepalen.

Onderwerp luchtkwaliteit 
Ministerie I&W
In dit onderwerp leest u informatie over bronnen van luchtverontreiniging, effecten op gezondheid en natuur, en de aanpak van de overheid.

Bodem

Bewust Bodemgebruik
Bewust Bodemgebruik gaat over de nog onbenutte mogelijkheden die de bodem ons biedt, en over dilemma's over bodemgebruik. Daarbij gaat het om onderwerpen als ondergronds ruimtegebruik en gebruik van aardwarmte. Dit wordt geïllustreerd door praktijkvoorbeelden.

Kennisplein Besluit bodemkwaliteit-Bodem+
Rijkswaterstaat en Ministerie I&W
Op dit Kennisplein vindt u alle informatie over het Besluit bodemkwaliteit, gericht op duurzaam bodembeheer.

Onderwerp bodem en ondergrond 
Ministerie van I&W
In dit onderwerp geeft de rijksoverheid antwoord op vragen over bodemverontreiniging. U leest ook hoe de kansen van de bodem benut kunnen worden.

Soilpedia.nl
Deze wiki verbindt kennis over de ondergrond aan de ontwikkeling van de ondergrond in diverse thema's. U vindt er startpagina's met bodemgerelateerde onderwerpen en een projecten- en documentenbibliotheek.

Klimaatverandering en het stedelijk gebied. De bodemfactor
RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en MilieuBilthoven, 2010
In deze inventarisatie van de klimaatprogramma's van twee grote steden in Nederland heeft het RIVM gekeken welke bodemthema's in de klimaatprogramma's terugkomen. Denk aan warmte-koudeopslag, de vruchtbaarheid van de bodem en de diversiteit aan organismen erin. Maatregelen vanuit bepaalde thema's (warmte-koudeopslag, ondergronds ruimtegebruik en wateropslag) blijken veel te worden toegepast. Andere bodemthema's, zoals bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit (ecosysteemdiensten), worden minder ingezet, onder meer omdat dit geen financieel voordeel lijkt te hebben.

Ontdek de stadsbodem
TCB/Natuurmedia, Amsterdam, 2010
Dit boek gaat over het nut dat de stadsbodem heeft voor de leefomgevingskwaliteit. Het boek schetst een manier om naar de stadsbodem te kijken. Dit gebeurt aan de hand van twee concepten: stad op behouden bodem en stadsoase. Veertien voorbeelden geven u een beeld van de plek die de ondergrond krijgt in de dagelijkse praktijk.

Pionieren in de ondergrond
Ministerie van I&W, Den Haag, 2010
In dit rapport leest u inspirerende praktijkervaringen met de integrale en gebiedsgerichte benadering van de ondergrond. De ‘ideale aanpak' voor een succesvolle integrale en gebiedsgerichte benadering verschilt per organisatie en per situatie. U kunt uw ideale aanpak alleen vaststellen door zelf aan de slag te gaan.

Ken uw (water)bodemkwaliteit, de risico's inzichtelijk
Rapport Ministerie I&W, RWS, RIZA, ORG-ID, RIVM, Senternovem, Bodem+(2007)
Overzicht van de kaders en achtergronden bij de normen voor het opnieuw gebruiken van grond en bagger.

Echte schatten vind je onder de grond
Ministerie van I&W, Den Haag, 2007
Het biedt voordelen en kansen om ondergrondse en bovengrondse aspecten bij ruimtelijke plannen integraal af te wegen. In dit rapport leest u de bevindingen van de gemeenten Rotterdam, Arnhem, Utrecht en Enschede.

Quick Scan bodemafdekking bezien vanuit het Nederlandse beleid en de uitvoeringspraktijk
TNO, Delft, 2006
In dit rapport vindt u een overzicht van beleidsinitiatieven in Nederland rondom Bodemstrategie en (ruimte)gebruik. U leest meer over ruimtebesparende ruimtelijke ordening, ruimtebesparend bouwen, en het matigen van effecten van bodemafdekking.