Organisaties

Veel organisaties zijn actief op het terrein van bodem, geluid en lucht en delen hun kennis en ervaring in kennisnetwerken.
 

>Algemeen          >Geluid          >Bodem

 

Algemeen

CROW
CROW, een kennisplatform voor infrastructuur, vervoer en openbare ruimte, maakt kennis over deze onderwerpen toepasbaar voor professionals in de praktijk en legt daarbij een link met o.a. luchtkwaliteit. Daarvoor stelt het handleidingen en richtlijnen op en ontwikkelt het instrumenten. Ook biedt het platform congressen en cursussen aan. Daarnaast geeft het CROWetcetera uit, een gratis tijdschrift dat onder meer een overzicht biedt van de activiteiten van CROW. U kunt zich erop abonneren via de website. CROW Levende Stad, tot slot, is een kennisnetwerk voor professionals die werken in de openbare ruimte. Het netwerk bestaat uit beheerders, beleidsmedewerkers en managers die tijdens interactieve thema- en regiobijeenkomsten kennis delen en ervaringen uitwisselen.

Gezondheidsraad
De Gezondheidsraad is een onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan dat de regering adviseert op het gebied van volksgezondheid. Ook de relatie tussen gezondheid en milieu is hier onderdeel van. Zo adviseert de Gezondheidsraad bijvoorbeeld over risico's van hoogspanningslijnen, slaapverstoring door geluid en beweegvriendelijke wijken.

GGD, afdeling Medische Milieukunde
De medische milieukunde is een taak voor gemeenten, vastgelegd in de Wet publieke gezondheid. Gemeenten hebben deze taak uitbesteed aan de GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst. De GGD signaleert onder meer ongewenste situaties, adviseert over gezondheidseffecten van beleid, en behandelt vragen, klachten en meldingen van de bevolking.

InfoMil
InfoMil informeert overheden over ontwikkelingen rond het milieubeleid. Daarvoor beheert dit kenniscentrum een website met onder andere een milieumaatregelendatabase en een telefonische helpdesk. Ook organiseert InfoMil bijeenkomsten. Doelgroepen zijn gemeenten, provincies, regionale milieudiensten en waterschappen. InfoMil werkt in opdracht van het Ministerie van I&M Ministerie van Infrastructuur en Milieu en is onderdeel van AgentschapNL.

Kennisplatform Verkeer en Vervoer van het CROW
Ondersteunt ambtenaren en bestuurders van decentrale overheden bij het maken en realiseren van verkeers- en vervoerbeleid. Het platform brengt publicaties uit over verkeer en vervoer, organiseert bijeenkomsten en faciliteert uitwisseling van ervaringen.

RIVM
Kennisinstituut voor mens en milieu dat overheden adviseert over het bewaken en bevorderen van een gezonde leefomgeving. Hiervoor verzamelt het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu kennis en past die toe. Het instituut meet en modelleert de kwaliteit van geluid, lucht, bodem en water en brengt de effecten hiervan op de mens en zijn omgeving in kaart. Daarnaast ontwikkelt het RIVM beleidsondersteunende instrumenten en -methoden. Deze kennis vindt u op de website.

TNO
TNO heeft kennis over factoren die de kwaliteit van de fysieke omgeving bepalen, zoals luchtverontreiniging, geluid en externe veiligheid. Maar ook over andere aspecten van de fysieke omgeving die gezondheid kunnen beïnvloeden, zoals groen en mogelijkheden voor bewegen. Op de website vindt u onder andere informatie over de instrumenten Urbis en Urban Strategy.

VNG
De VNGVereniging van Nederlandse Gemeenten behartigt de belangen van alle gemeenten bij andere overheden. Ook adviseert zij leden over actuele ontwikkelingen, onder meer op het gebied van milieu en gezondheid. Het beleidsveld ‘Ruimte, wonen, milieu en mobiliteit' voorziet in informatie over beleid en handhaving en praktijkvoorbeelden.

Geluid

Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG)
De NSG is een onafhankelijke organisatie die ernaar streeft om geluidgevoelige gebieden te beschermen, en mensen die (mogelijk) hinder hebben van geluid.

Bodem

Alterra
Alterra is bronhouder van landsdekkende databestanden met informatie over bodem en grondwater.

Bodemplus
Deze uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van , provincies, gemeenten en waterschappen ondersteunt provincies en gemeenten. Bodemplus doet dit door beleid te vertalen naar de praktijk, door instrumenten te introduceren en een vraagbaak te zijn. Door kennis aan te bieden en te borgen stimuleert Bodemplus een duurzaam gebruik van bodem en ondergrond.

COB
Kenniscentrum en netwerkorganisatie voor ondergronds bouwen en ondergronds ruimtegebruik. Het COB verbindt partijen om oplossingen te bieden voor vraagstukken over de ondergrond. Dit kan op verschillende gebieden zijn: ruimtelijke ordening, mobiliteit, veiligheid en milieu. Het COB stelt daartoe kennis beschikbaar, onderhoudt het netwerk en coördineert onderzoeksprogramma's naar nieuwe technologieën. Verder organiseert het COB congressen, symposia, themabijeenkomsten en ontwerpateliers. Ook treedt het COB op als expert in binnen- en buitenland, en draagt het bij aan onderwijsprogramma's.

Expertisecentrum bodem en ondergrond
Een samenwerkingsverband van Agentschap NL/Bodem+, het SKB-programma 'Duurzame ontwikkeling van de ondergrond' en de Stichting Infrastructuur en Kwaliteitsborging Bodem (SIKB). Dit samenwerkingsverband moet zorgen voor meer samenhang en samenwerking in het overbrengen van kennis over bodem en ondergrond. Via het informatiecentrum wordt bodemkennis beschikbaar, geschikt en toepasbaar voor bodemprofessionals in hun dagelijkse praktijk. Daarnaast biedt het expertisecentrum opleidingen en trainingen aan. Deze bieden schoolverlaters de mogelijkheid om snel ‘op niveau' te komen. Collega's die al langer meedraaien kunnen zich in het expertisecentrum bovendien bij- en nascholen over nieuwe ontwikkelingen. Verder verankert het centrum bodemkennis in het reguliere onderwijs.

Initiatief Bewust Bodemgebruik
Netwerk van gebruikers en bestuurders, wetenschappers en beheerders die zich bezighouden met bewust bodemgebruik. Het doel hiervan is, de kansen te benutten die de bodem biedt om de klimaatdoelstellingen te halen, het energievraagstuk te helpen oplossen, voedselvoorziening en landinrichting te realiseren. Het netwerk wil zo bijdragen aan duurzame welvaart. Het richt zich erop het maatschappelijk bewustzijn te vergroten door zichtbaar te maken welk belang de bodem heeft voor onder meer voedsel, natuur, klimaat- en waterbeheer.

Platform Bodembeheer
Heeft tot doel kennis- en informatieoverdracht te faciliteren van centrale overheden en deskundigen naar regionale overheden en maatschappelijk actoren. Het is een ontmoetingsplaats voor bodemprofessionals die betrokken zijn bij kennisontwikkeling, beleidsontwikkeling, beleidsimplementatie, uitvoering en handhaving. Daarnaast biedt het een ruimte waar centrale overheden hun ideeën en beleidsvoornemens kunnen toetsen aan de ervaringen en wensen uit de praktijk.

SKB Netwerk
Een onafhankelijke stichting die zich richt op duurzame ontwikkeling van de ondergrond.
In het programma ‘Duurzame ontwikkeling van de ondergrond' genereert het SKB kennis over verantwoord gebruik en beheer van ondergrond. Ook stimuleert het SKB praktijkinnovaties om de ondergrond duurzaam te ontwikkelen. Het programma is bedoeld voor consortia van private en publieke partijen die samen vernieuwende aanpakken willen ontwikkelen om de ondergrond duurzaam te benutten en te beheren.

Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB)
Een netwerkorganisatie die bedrijfsleven en overheid bij elkaar brengt om samen de kwaliteit van de uitvoering van archeologie en het (water-)bodembeheer te verbeteren. Het SIKB vervult hierin verschillende rollen: die van opdrachtgever (erkende bedrijven inschakelen), beoordelaar (gebruik van informatie van erkende bedrijven) en toezichthouder.

Technische Commissie Bodembeheer (TCB)
Bevordert een duurzaam gebruik van de bodem. Geeft technisch-wetenschappelijke adviezen over de bodem. Op de site vindt u publicaties over bodembeheer, bodemsanering, warmte-koudeopslag, en ondergrond.