Praktijkvoorbeelden

Hier vindt u een aantal voorbeelden waarin bodem, geluid en lucht bijdragen aan een gezonde leefomgeving.

Maasterras, Dordrecht/Zwijndrecht
Het Maasterras is het gebied tussen de stations van Zwijndrecht en Dordrecht, verbonden door de spoorbrug en de stadsbrug over de Oude Maas. Het Maasterras ligt vlakbij de centra van beide gemeenten. Het gebied ligt ingeklemd tussen de snelweg A16 en het spoor. Door de hoogteverschillen te benutten voor de aanleg van terrassen kunnen ondergrondse parkeerplaatsen worden aangelegd. Ook is een groot deel van het gebied in te richten met groen en water. Minder hindergevoelige (werk)functies zijn bedacht langs het spoor, de snelweg en het zeehavengebied. Langs het spoor en langs de snelweg wordt bovendien hoger gebouwd. Hierdoor ontstaan beschut gelegen middenzones en wordt mogelijke lucht- en geluidhinder beperkt.

Paleiskwartier, Den Bosch
Het Paleiskwartier ligt op een voormalig bedrijventerrein aan het spoor. De locatie ligt dicht bij een knooppunt van het openbaar vervoer waardoor er minder vervoer met auto's nodig is. Er zijn daarom minder parkeerplaatsen aangelegd. Dit komt mede tot uiting in de gehanteerde norm voor parkeerplaatsen. Uitgangspunten zijn het gebruik van duurzame energie en de ‘voetgangersvriendelijkheid' in het gebied. Verkeers- en spoorweglawaai speelden een rol bij de keuze van zonering van functies. In de bouwblokken hebben bijvoorbeeld zowel woningen als kantoorfuncties een plaats gekregen: kantoren aan de spoorzijde en woningen aan de beschutte zijde. Het Paleiskwartier kent een hoge woningdichtheid, zodat veel mensen in de buurt van het vervoersknooppunt wonen, werken en recreëren.

Houthaven, Amsterdam
In de Houthaven wordt een bedrijventerrein in een woon-werkgebied veranderd. Aan de rand van de Spaarndammerbuurt komt een brede groene zoom met daaronder een tunnel voor het doorgaande verkeer. De nieuwe woonwijk wordt autoluw. Het profiel van de wegen en de inrichting van de openbare ruimte zijn hierop afgestemd, net als het parkeerregime. In de Houthaven wordt in de toekomst gewoond en gewerkt in een waterrijk, kleinschalig, stedelijk, warm en informeel gebied van eilanden. De eilanden liggen laag in het water en de bebouwing is relatief laag. Er zijn bruggen voor wandelaars en fietsers. In het westen grenst het woon-werkgebied aan de havens. De geluidsoverlast van de bedrijven in de havens wordt geweerd door geluidwerende bedrijfsbebouwing die de woningen in de luwte legt.

Spoorwijk, Den Haag
De nieuwe stedenbouwkundige opzet van de Haagse Spoorwijk is gebaseerd op de oorspronkelijke kwaliteiten van het tuindorp. In het plangebied ligt een serie semi-openbare hoven. Deze bieden een rustige, autovrije leefomgeving. Een lange vierlaagse woonwand op een halfverdiepte parkeergarage schermt de leefomgeving af van het spoor. Daarmee wordt de parkeerdruk en de geluidoverlast opgelost. De lange wand (300 meter) langs de spoorzone bestaat uit twee grote blokken met poorten naar de achterliggende hoven. Het wonen is hier gericht op de tuin aan de achterkant. Daarboven zijn de appartementen juist omgekeerd georiënteerd: de woonkamers hebben zicht op en over de groene spoordijk. Deze kant is geluidbelast (spoorweglawaai), maar toch zijn er buitenruimten. Aan de binnenkant is de galerij verbreed, zodat er ook zitplekken mogelijk zijn aan de rustige kant.  

Vierzicht, Leiderdorp
Het gebied Vierzicht verandert ingrijpend door grootschalige bouwwerkzaamheden aan de rijksweg A4. Bedrijven beperken de geluidbelasting en luchtverontreiniging naar achterliggende woongebieden. Deze bebouwing bestaat uit een geluidwerende wand van 850 meter lang, langs de A4. De ontwerpers hebben rekening gehouden met het uitzicht dat automobilisten op de wand hebben vanaf de A4. De materialen en de hoogte van de wand zijn zo gekozen dat deze rust uitstralen.

The Cyclops, Hilversum
Deze bouwlocatie ligt langs de doorgaande provinciale weg N201 en heeft daardoor een hoge geluidbelasting. Om de locatie te kunnen ontwikkelen was het noodzakelijk om iets te doen om het geluid te weren. Er zijn daarom villa's gebouwd met een dichte zijde aan de wegkant. De twaalf huizen zijn futuristisch ontworpen en maken deel uit van een geluiddempende hoge berm langs de provinciale weg van Diependaal, een wijk in de bossen van Hilversum.

Bevoorradingsplan Binnenstad Utrecht
Met dit plan optimaliseert Utrecht de bevoorradingssituatie in de binnenstad en verbetert de gemeente tegelijkertijd de luchtkwaliteit door aanleg van extra laad- en losplaatsen voor bevoorradingsverkeer en bewegwijzerde circuits voor bevoorradingsverkeer. Door een extra laad- en losplateau aan de Zeehavenkade wordt bevoorrading over water bevorderd. Ten slotte wil het bevoorradingsplan het bedrijfsleven stimuleren bewust te bevoorraden, onder meer door meer gebruik te maken van de Utrechtse Stadsdistributiecentra.

Leidsche Rijn, Utrecht
De snelweg die grenst aan het Utrechtse stadsdeel Leidsche Rijn zorgt niet alleen voor hoge geluidniveaus, maar vormt ook een barrière tussen het nieuwe stadsdeel en de bestaande stad. Het geluidprobleem is opgelost door bedrijfsgebouwen in een geluidwal te bouwen. Zo kunnen bedrijven zich presenteren langs de rijksweg én vormen ze tegelijk een geluidwerende voorziening. Een lange - half open, half dichte - overkapping van de A2 reduceert het geluid en is beoogd om Leidsche Rijn met de bestaande stad te verbinden.

Geluidduinen, Ewijk
Het dorp Ewijk ligt in de oksel van de rijkswegen A73 en A50. Door de voorziene uitbreiding van het dorp dreigt overlast van verkeerslawaai. Om toch woonkwaliteit te garanderen komt de woonbebouwing op voldoende afstand tot de rijkswegen. Ook wordt het geluid teruggebracht door een duinenlandschap. De duinen zorgen voor de geluidvermindering die nodig is, en zijn bovendien een prima plek om te recreëren.

Milieuzone voor vrachtwagens, Tilburg
Een milieuzone voor vrachtwagens is een deel van een stad waar vrachtwagens die te veel vervuilen, niet mogen komen. Alleen met een ontheffing mogen vrachtwagens in een milieuzone komen. De milieuzone in de gemeente Tilburg weert de meest vervuilende vrachtwagens uit de binnenstad. Dit zorgt voor een betere luchtkwaliteit en minder geluidsoverlast. Andere gemeentes die een milieuzone hebben ingevoerd zijn Utrecht, Eindhoven, 's-Hertogenbosch, Rotterdam, Maastricht, Breda, Amsterdam en Den Haag.

Stad van de Zon, Heerhugowaard 
Stad van de Zon is de grootste CO2-emissieneutrale wijk ter wereld. De woningen in deze wijk zijn energiezuinig en de meeste hebben zonnepanelen. De autovrije woonstraten worden ingericht met groen, speciale bestrating of speelvoorzieningen. Een groot meer biedt natuur en recreatie. Een stromingslabyrint zorg ervoor dat het water uit dit meer op een natuurlijke manier wordt gezuiverd.

Máxima park (Park Leidsche Rijn), Utrecht
Dit park ligt in het hart van Leidsche Rijn aan de westkant van Utrecht. Er is een groot themapark rond archeologie, natuur en milieu en cultuur. Het besteedt aandacht aan de historische schatten van de ondergrond. Delen van de Romeinse weg en contouren van een badhuis zijn zichtbaar gemaakt op de plekken waar deze vroeger zijn geweest. In de toekomst komen er een tentoonstellingsruimte over het Romeins verleden, een theater en een cultuurhuis. Ook komen er een educatiecentrum voor scholieren van Natuur- en Milieucommunicatie met tuinen en dierenweides en stallen van een kinderboerderij. Ook het Romeinse schip dat in de omgeving is opgegraven, wordt er tentoongesteld. Dit park biedt verder mogelijkheden tot sporten, spelen (onder andere een bosspeeltuin), wandelen, fietsen, luieren, picknicken en bootje varen.

Playground De Verademing, Den Haag
In Den Haag ligt sport- en recreatiepark De Verademing. Het park ligt op een terrein waar vroeger een vuilverbranding aanwezig was. Momenteel zijn er twee voetbalvelden van kunstgras, speelplekken voor de jeugd, jeu de boulesbanen, een voetbalkooi en een manege. Rond het park ligt een asfaltweg voor skaters en fietsers. Ook scholen gebruiken het park.

Woonwijk ‘De Kazerne', Zuidlaren
Een door Defensie afgestoten terrein in Zuidlaren is veranderd in een aantrekkelijke nieuwe woonwijk. De pompen voor benzine, olie en smeermiddelen werden gesaneerd, net als een ondergrondse tank en de wasplaats. Op de centrale parkeerplaats werden de ernstig verontreinigde plekken, de ‘hotspots', weggenomen. Voor de herinrichting van het terrein met aangrenzende percelen werd een prijsvraag voor stedenbouwkundigen uitgeschreven. Het winnende ontwerp kenmerkt zich doordat het stedenbouwkundig creatief is en goed in het landschap past.