Hier vindt u informatie over hoe u gezondheid mee kan nemen in de verschillende fasen van het planvormingsproces.

Wanneer aandacht voor gezondheid?

  • bij plannen ten aanzien van omgevingsbeleid, zoals omgevingsvisies;
  • bij omgevingsplannen;
  • bij ruimtelijke plannen voor specifieke projecten en initiatieven;
  • bij plannen op andere beleidsterreinen, zoals vervoer of sociaal domein.

Gezondheid in omgevingsbeleid, visies of (omgevings)plannen? Dan is in ieder geval het volgende van belang:

  • formuleer in de beginfase doelen en ambities voor gezondheid;
  • blijf gedurende het hele proces aandacht houden voor uw gezondheidsdoelen;
  • ga zo vroeg mogelijk om de tafel met GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst), ontwerpers, planologen, milieukundigen, beleidsmakers en andere belanghebbenden (bewoners, belangenorganisaties, bedrijfsleven).

De verschillende planfasen

Ambitie

In deze fase ontwikkelt u ideeën en ambities op het gebied van gezondheid voor uw gemeente, gebied of plan. Welk beeld hebben belanghebbenden bij een gezonde leefomgeving? Wat zijn de knelpunten en kansen voor gezondheid?

Visie

Voor een gezonde omgevingsvisie is het van belang dat u lange termijn doelen formuleert, en in uw afweging expliciet aandacht besteedt aan gezondheid. Maar hoe doe je dat?

Gezonde plannen

U werkt uw visie uit in concrete stedenbouwkundige, inrichtings- of omgevingsplannen, met realistische doelen waarop u kunt sturen en monitoren. Misschien kan gezondheid daarbij ‘meeliften' met een ander thema, zoals klimaat of mobiliteit?

Uitvoering

De doelstellingen uit een (omgevings)plan worden nu vertaald naar concrete acties en interventies en deze worden uitgevoerd. Hoe zorgt u dat gezondheid ook in deze fase de beoogde aandacht krijgt?

Monitoring en evaluatie

Evalueren is cruciaal om te weten of het gezonde doel bereikt wordt en om toekomstige gezonde plannen nog succesvoller te maken. Hier vindt u tips voor deze evaluatie.