Maken van een plan

Gemeenten moeten moet na invoering van de omgevingswet een omgevingsplan maken. Ze krijgen hiermee meer mogelijkheden om lokale afwegingen te maken en bij de inrichting van de omgeving rekening te houden met gezondheid. Dit kan via het formuleren van randvoorwaarden om gezondheid te waarborgen en te bevorderen. Maar gemeenten kunnen ook streefwaarden of omgevingswaarden vaststellen. De ambities en mate van sturing kunnen geconcretiseerd worden opgenomen in planregels.
 Het kan gaan om een omgevingsplan wat leidt tot gezonde ontwikkelingen, maar ook om gebiedsontwikkeling wat u vastlegt in het omgevingsplan.

Stel gezondheidsdoelen

Voor een gezond plan en de realisatie ervan, zijn gezondheidsdoelen nodig. Het kan helpen om ook tussendoelstellingen op te stellen. Het uitwerken en realiseren van plannen vraagt om continu een vinger-aan-de-pols. In het plan is monitoring dan ook een essentieel onderdeel wat beschreven moet staan. 

Houd gezondheid in beeld

Misschien maakt u plannen op andere beleidsterreinen zoals vervoer of sociaal domein. Ook bij de inrichting of ontwikkeling van een gebied of gebouwen kunt u rekening houden met gezondheid. Houdt u gezondheid in beeld in uw plangebied? Uw gezondheidsambities vertaalt u, in samenwerking met verschillende partijen, naar een gezond programma van eisen en in uw ontwerp gebruikt u gezonde ontwerpprincipes. Misschien kan gezondheid ‘meeliften' met een ander thema, zoals duurzaamheid of (gezonde) mobiliteit. Denk in deze fase ook al aan de uitvoering van het plan en beheer(ders); ook daar is gezondheidswinst te boeken. Denk ook nu al na over de monitoring zodat u kunt nagaan of uw doelen bereikt worden

Wettelijke kaders

De wettelijke kaders (Omgevingswet en Wet publieke gezondheid), en eerder geformuleerde gezamenlijke prioriteiten en ambities vormen de kapstok voor het maken van een gezond omgevingsplan.

Gezondheid en andere beleidsterreinen

In deze fase kan men de gezondheidsambities leggen naast die van de andere beleidsterreinen, feiten over de huidige situatie en verwachte (ruimtelijke) ontwikkelingen. Waar is synergie mogelijk, waar zijn knelpunten? Wat is belangrijk bij het afwegen van verschillende plan-alternatieven?