We realiseren een gezond plan

 

Van doelstellingen naar acties

In een uitvoeringsprogramma vertaalt u of andere verantwoordelijken, vaak in samenwerking met verschillende partijen, de (beleids)doelstellingen uit een (omgevings)plan naar concrete acties en interventies en voert deze uit. Daarbij is een duidelijke taakverdeling en besluitvorming van belang. Ook moet duidelijk zijn wie de knopen doorhakt.
Maak gebruik van bestaande kennis over wat werkt om succesvol een gezond plan te realiseren. Bekijk ook hoe u burgers kunt betrekken of kunt aansluiten bij burger of andere al lopende initiatieven en bestaande netwerken. En heb ook oog voor onderhoud, beheer en monitoring.

Onderscheid de doelgroepen

Om goed aan te sluiten bij doelgroepen, is het nodig deze groepen nader te specificeren en  de mensen en hun mogelijkheden en belemmeringen te leren kennen. Met name aansluiting bij en betrekken van kwetsbare groepen (o.a. ouderen, laag opgeleiden) is van belang.

Wees flexibel

Houd een plan flexibel om in de toekomst in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de maatschappij. Denk daarbij ook aan tijdelijk gebruik van woningen voor maatschappelijke bestemmingen of het vervangen van parkeerruimte door groen.

Stem plan af met andere (beleids)programma' s en gebieden

Het is belangrijk om ook rekening te houden met het effect van een plan op andere beleidsterreinen, op andere locaties en op andere (kwetsbare) groepen. Denk ook aan de effecten op langere termijn. Het is daarom belangrijk om het plan af te stemmen met andere gebiedsprogramma's en programma's in naastgelegen gebieden. En misschien kunt u meeliften met een ander plan om uw doelen voor een gezonde leefomgeving te bereiken?