Transparant proces en heldere verwachtingen

Iedereen die meewerkt aan een visie of plan moet met dezelfde verwachtingen aan het proces deelnemen. Daarom zijn goede afspraken nodig over deelname, het proces en wat de impact is van de samenwerking is op de uiteindelijke afweging. Wie neemt het uiteindelijke besluit en hoe wordt de input van iedereen die meewerkt meegenomen? Het algemene belang kan immers niet alleen door direct betrokkenen worden bepaald. In dit soort afwegingen hebben (democratisch gekozen) bestuurders hun eigen verantwoordelijkheid.

Het proces van participatie blijkt in de praktijk minstens zo belangrijk voor de uiteindelijke afweging als de uitkomsten van een beoordeling van gezondheidseffecten of –risico's. Een probleem daarbij is dat niet alle hoog belaste (of risico)groepen deelnemen in de discussie en besluitvorming over maatregelen. Dat kan betekenen dat participatie van deze groepen geregeld moet worden. Alle belangen moeten zo goed mogelijk worden meegenomen en afgewogen.

Wind mee Tips

  1. Betrek zoveel mogelijk verschillende belanghebbenden vanaf de start van een traject en faciliteer hun inbreng. Zorg daarbij voor een sterke regisseur. Deze regisseur moet enerzijds aandacht geven aan de inhoud en concrete doelen en anderzijds moet hij werken aan onderling vertrouwen en gelijkwaardige inbreng van partijen.
  2. Ga na wat de verschillende belanghebbenden doen en ga na wat hun (mogelijke) belangen zijn om aandacht te besteden aan gezondheid. 
  3. Door hen te laten meedenken en beslissen over het proces en de kaders, wordt meteen duidelijk wie waar en wanneer over gaat, zodat men met dezelfde verwachtingen het proces instapt.
  4. Check regelmatig of alle betrokkenen zich nog gezien en gehoord voelen.
  5. Stel het proces en de wijze van samenwerking tijdig bij, als daar aanleiding voor is.
  6. Zorg voor een participatievorm die aansluit bij de mensen die je wilt laten participeren.