Alle belanghebbenden in beeld?

Als alle belanghebbenden en direct betrokkenen vanaf het begin aan tafel zitten en hun ideeën en ervaringskennis in kunnen brengen, draagt dit bij aan de kwaliteit van besluiten. Daarnaast draagt het betrekken van belanghebbenden in de ontwikkeling of uitvoering van (lokaal) beleid bij aan de wettelijke basis en het draagvlak voor het afwegings- en besluitvormingsproces .

Wie zijn dan die ‘belanghebbenden'?

Voorafgaand aan het proces is een goede analyse nodig van het sociale, economische en politieke krachtenveld en kennisnetwerk. Deze moet antwoord bieden op de vraag wie mag, moet of kan meedoen: dat zijn feitelijk alle partijen die een belang hebben bij een bepaalde gebiedsontwikkeling, met specifieke aandacht voor potentieel benadeelde groepen, hoog risico groepen, "vervuilers", deskundigen en (vertegenwoordigers van) belangengroepen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om omwonenden, soms ondersteund door non-gouvernementele organisaties (ngo's), bedrijven en hun landelijke koepels, regionale gezondheids- en milieudiensten, wetenschappers en media.

Wind Mee Tips

  1. Begin met een goede stakeholderanalyse. Maak een overzicht van partijen en partners die belang hebben bij een gezonde invulling van de leefomgeving en/of relevant kunnen zijn voor het agenderen van of adviseren over gezondheid.
  2. Zorg dat alle belanghebbenden zo goed mogelijk vertegenwoordigd zijn en faciliteer dit.
  3. Benut hiervoor ook de tips uit de inspiratiegids participatie.