Huidige gezondheidssituatie

Kijk hiervoor naar de gezondheidsuitdagingen  in het plangebied en vergelijk deze met andere gebieden of de Nederlandse situatie. Dit kan gaan om ziekten, leefstijlfactoren, sociale  factoren en leefbaarheid. Kijk ook naar de leeftijdsopbouw en aanwezigheid van gevoelige groepen in het gebied die mogelijk extra bescherming verdienen.  Denk hierbij aan scholen, zorginstelingen,kinderdagverblijven, ziekenhuis, lage inkomens, chronisch zieken of mensen met een fysieke beperking (zie ambitie Boekel).

Gezondheidsrisico's milieuaspecten 

Toets gezondheidsrisico's van milieuaspecten die direct met het plan samenhangen aan gezondheidsnormen of streefwaarden voor bijvoorbeeld luchtkwaliteit, geluid, geur, endotoxinen, hinder, antibioticaresistentie, infectieziekten/zoönosen, beleving, ontmoeten, toegankelijkheid, bewegen, nabijheid voorzieningen. Wát zijn de belangrijkste negatieve én positieve effecten? 

Bepaal met belanghebbenden wat u mee wilt wegen en hoe

Denk hierbij aan de ernst, omvang en omkeerbaarheid van effecten, maar ook aan de omkeerbaarheid en duur van het plan.

Luister naar bewoners

U kunt daarvoor met huidige of toekomstige bewoners verschillende werkwijzen volgen, zoals een workshop, panelgesprek of vragenlijst. Zodoende wordt duidelijk wat er leeft en wat bewoners ervaren als belangrijke problemen, wensen of kansen.

Vergelijk ervaringen met gezondheidssituatie

Leg ervaringen naast de gegevens over de gezondheidssituatie en bepaal, bij voorkeur gezamenlijk, de ambities en prioriteiten  voor het gebied.

Betrek deskundigen van meerdere domeinen

Via gesprekken met deskundigen van meerdere domeinen (verkeer en vervoer, natuur, ruimte, gezondheid) kunt u de kansen voor gezondheid via ander beleid identificeren: meekoppel- of meeliftkansen.