Hoe komt het dat partijen,  ondanks de motivatie om gezondheid als belangrijk thema in beleid mee te nemen, vaak terugkrabbelen als er concrete plannen gemaakt moeten worden, en wat valt eraan te doen? Hierbij kunnen inhoudelijke en procesmatige argumenten worden onderscheiden.

Wind tegen - Inhoudelijke argumenten

Voldoen aan de norm

Ook blootstelling onder de norm kan nadelige gezondheidseffecten geven. En normen houden geen rekening met cumulatie van verschillende bronnen of effecten.

Ontbreken van normen

Gezondheidswinst is te behalen door het stellen van normen aan milieubelastende activiteiten in de leefomgeving. Voor het bevorderen van gezondheid door het stimuleren van meer bewegen en meer groen bestaan nog geen normen.

Onzekerheid risico's

Het inschatten van gezondheidseffecten gaat gepaard met onzekerheden. Besluitvormers hebben behoefte aan zekerheid voordat maatregelen gesteld worden.

Gezondheid onbekend

De Omgevingswet biedt veel ruimte om gezondheid een plek te geven in ruimtelijke visies en plannen. Maar hoe dat precies moet gebeuren  is onbekend. 

Wind tegen - Procesmatige argumenten

Complexiteit

Het totaalplaatje ontbreekt. Alles hangt met alles samen. Door de bomen het bos niet meer zien. Er zijn veel partijen, afdelingen en domeinen bij betrokken.

Draagvlak

Er moet voldoende draagkracht gecreeerd worden. Iedereen betrekken werkt vertragend, maar mensen willen graag een bijdrage leveren.

Werk Samen

Samenwerking gaat niet vanzelf. Spreken we dezelfde taal? Kom er niet aan toe om breder samen te gaan werken. Maatregelen kunnen niet van mijn budget.