Meer weten?

Lees hier wat er is onderzocht en gepubliceerd over groen en water en hoe dit te verwezenlijken is.

Atlas Natuurlijk Kapitaal

De Atlas Natuurlijk Kapitaal helpt om natuurlijke hulpbronnen beter te benutten, door het aanbieden van kaartbeelden en praktijkvoorbeelden voor professionals en andere belangstellenden. Bijvoorbeeld over groene recreatie en verkoeling in de stad.

Atlas Leefomgeving

De Atlasleefomgeving biedt kaartbeelden en informatie aan burgers over hun Leefomgeving, o.a. over water, vrije tijd en natuur.  

Dossier 'Effect van natuur op gezondheid'

In dit digitale dossier zijn publicaties, nieuwsitems en projecten van Wageningen Universiteit over natuur en gezondheid samengebracht.

Urban green spaces and health

Deze review van de WHO geeft een overzicht van de wetenschappelijke kennis over de invloed van groen op gezondheid. In een ander rapport beschrijft WHO de effectiviteit van groeninterventies. En een recenter rapport benadert WHO deze relatie vanuit een ecosysteem perspectief en beschrijft de relatie met biodiversiteit.

Ruimschoots bewezen: Natuur is gezond!

Op de praatplaat Ruimschoots bewezen: Natuur is gezond! zijn effecten van natuur op gezondheid samengevat. Door te klikken op een effect vind je meer toelichting.

BlueHealth

Europees onderzoek naar de relatie tussen stedelijk water, klimaat en gezondheid, dat in 2020 is afgerond. De website geeft o.a. een overzicht van het uitgevoerde onderzoek, de wetenschappelijke artikelen, en instrumenten voor ruimtelijke planners. Lees meer over de BlueHealth toolbox in deze BlueHealth factsheet.

Wat werkt dossier - RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) greendeal duurzame zorg

Dit dossier geeft een overzicht van literatuur over de effecten van natuur op de gezondheid in een zorgomgeving, en beschrijft een aantal inspirerende praktijkvoorbeelden.

Whitepaper Groene Schoolpleinen

Dit whitepaper van IVN brengt in kaart wat de waarde is van een transformatie van stenen woestijnen naar natuurrijke, gezonde oases voor spelen en leren. Het is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met onderwijs en onderwijshuisvesting. Het geeft een overzicht wat de effecten zijn van een groen schoolplein op de klimaatbestendigheid en biodiversiteit van de omgeving, maar vooral op de ontwikkeling van kinderen, hun band met de natuur én de kwaliteit van het onderwijs.

Kennisdossier 'Groen in de stad'

In het Kennisdossier 'Groen in de stad'  uit het kennisportaal klimaatadaptatie.nl lees je hoe je groen in de stad kunt inzetten voor klimaatadaptatie en welke voordelen groen nog meer heeft voor de leefkwaliteit in een stad. Ook vind je hier informatie over hoe je steden kunt vergroenen en waar je rekening mee moet houden.

Factsheet en soortentabel boomsoorten

In de Factsheet en soortentabel boomsoorten van Wageningen University & Research met medewerking van studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein in opdracht van de Gemeente Den Haag, Stichting De Groene Stad en Royal FloraHolland is de positieve bijdrage van ruim 100 boomsoorten aan klimaat, waterhuishouding, luchtkwaliteit en biodiversiteit in de stad in beeld gebracht. Ook geeft het informatie over de allergeniteit van bomen. De factsheet is onderdeel van een serie van vier rondom de positieve effecten van groen in de stad. Andere beschikbare onderwerpen zijn luchtkwaliteit, klimaat en biodiversiteit.

Kansen van de bodem en openbaar groen voor klimaatbestendige steden

Deze website maakt duidelijk hoe de bodem en openbaar groen ingezet kan worden voor het klimaatbestendig maken van steden, met doorverwijzing naar relevante publicaties en praktijkvoorbeelden.

Groen en luchtkwaliteit in een stedelijke omgeving

Groen heeft talloze voordelen voor klimaat en gezondheid. Maar verbetert groen ook de luchtkwaliteit? De recente kennis hierover is samengevat door de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) Amsterdam.