Organisaties

Veel organisaties en netwerken zijn actief op de terreinen groen en water en delen hun kennis en ervaring in kennisnetwerken en kennisplatforms.

Alterra - WageningenUR
Bundelt expertise over de groene ruimte en duurzaam maatschappelijk gebruik ervan: kennis van water, natuur, biodiversiteit, klimaat, landschap, bos, ecologie, milieu, bodem, landschap, land- en ruimtegebruik, geo-informatie, remote sensing, stedelijk groen, recreatie. Er lopen diverse projecten rondom het thema groen en gezondheid, inclusief stadslandbouw. Zie ook de brochure ‘Stadslandbouw'.

NIVEL
Onderzoekt in samenwerking met Alterra de relatie tussen groen en gezondheid, onder andere in het project Vitamine G.

Innovatienetwerk
Ontwikkelt vernieuwingen in onder andere de groene ruimte en zorgt dat belanghebbenden die in praktijk brengen.

Krachtgroen
Ontwikkelt strategieën om de kracht van groene ruimte in en om de stad te benutten en stimuleert groene initiatieven. Dit multidisciplinair ontwerperscollectief bestaat uit architecten, stedenbouwers en landschapsarchitecten. Het collectief is mede opgezet door de Rijksbouwmeester en het Ministerie van IenM.

De Groene Stad
Gevormd door Branchevereniging VHG, Plant Publicity Holland, Stichting Entente Florale Nederland, Vereniging Stadswerk Nederland, en Groenforum Nederland. Via de weblink vindt u een beschrijving van deze instanties. Doel: belangstelling wekken voor de groenestad gedachte bij overheden, organisaties en bedrijven die professioneel groenvoorzieningen plannen en ontwikkelen in het stedelijke gebied, zodat zij deze voorzieningen op de juiste manier toepassen. Thema's zijn wonen, werken, recreatie en gezondheid in relatie tot groen. Deze coalitie verspreidt nieuwsbrieven, verwijst naar publicaties en brengt bijeenkomsten onder de aandacht.

GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Werkgroep Groen en Gezondheid
Ondersteunt GGD'en die vragen hebben over groen en gezondheid en adviseert over groen- en ruimtelijk beleid. Schreef mee aan de brochure: Een groene gezonde wijk. Ga naar www.ggd.nl voor de contactgegevens van de GGD in uw gemeente.

Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)
Programma om jongeren op gezond gewicht te houden of te brengen. In de integrale aanpak hiervan speelt groen in de leefomgeving een rol. Deze aanpak is afgeleid van het Franse EPODE (Ensemble, Prévenons l'Obesité des Enfants: laten we samen overgewicht bij kinderen aanpakken), een programma voor de ontwikkeling van Villes Santés (gezonde steden). In Nederland is een convenant gesloten dat in 2015 de JOGG-aanpak in 75 Nederlandse gemeenten ingevoerd zal zijn.

Taskforce Multifunctionele Landbouw
Ontwikkelt onder meer nieuwe kennis over multifunctionele landbouw en maakt bestaande kennis toegankelijk. Multifunctionele landbouw speelt op een unieke manier in op de groeiende vraag naar rust, ruimte en plattelandsbeleving. Een van de thema's is zorglandbouw, waarover de website handleidingen, onderzoeken, subsidies en weblinks presenteert.

Netwerk Platteland
Brengt organisaties in contact met elkaar en met overheden en biedt ze de gelegenheid van elkaar te leren. Daarnaast signaleert dit netwerk nieuwe en kansrijke initiatieven voor landbouw en dorpsontwikkeling, natuur en sociale samenhang, leefbaarheid en zeggenschap, en stimuleert gebiedscommissies bij hun activiteiten voor het landelijk gebied. Op de website vindt u onder andere innovatieve praktijken die bijdragen aan een sterk en leefbaar platteland en een infotheek met publicaties over bijvoorbeeld stadslandbouw. De publicatie ‘Een welvarend platteland begint in de stad. Aanbevelingen van de Community of Practice Naar een nieuwe generatie stad-land relaties' bevat aanbevelingen over stadslandbouw.

Expertisegroep Eetbaar Rotterdam
Stelt zich ten doel de voedselketen zichtbaar te maken in de stad, door stadslandbouwcultuur te ontwikkelen. Als voedsel dichter bij huis groeit, kunnen stadsbewoners het voedselproductieproces zien en ervaren. Deze expertisegroep realiseert projecten, evalueert en publiceert praktijkervaringen en versterkt lokale initiatieven door mensen met kennis en ervaring aan elkaar te verbinden.

Future Cities
Stelt stedelijke gebieden in Noordwest-Europa in staat de voorspelde gevolgen van de klimaatverandering te bestrijden. Hiervoor worden groene structuren, watersystemen en duurzame energie gecombineerd, bijvoorbeeld door groen en water te gebruiken voor koeling (groene daken) in plaats van airconditioning. In pilotprojecten in Arnhem, Tiel en Nijmegen wordt gestreefd naar klimaatbestendige steden, waarin hittestress wordt tegengegaan en rekening wordt gehouden met overstromingsrisico's in de stedelijke inrichting en het watersysteem.

Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL)
Belangenvereniging voor tuin- en landschapsarchitecten. Organiseerde in 2009 een congres over gezond ontwerp: de betekenis van tuin- en landschapsarchitectuur in de zorg.

Federatie Landbouw en Zorg
Organisatie die zich richt op alle landbouw-zorgcombinaties in Nederland. Doel: kansrijke initiatieven op het gebied van landbouw en zorg stimuleren, promoten en ondersteunen. Daartoe wordt informatie verzameld en verspreid, worden landbouw- en zorgpartijen bij elkaar gebracht en gestimuleerd samen te werken. De organisatie jaagt nieuwe ontwikkelingen aan en biedt oplossingen voor praktische problemen.