Bezoekerscentrum De Wieden

Nationaal park Weerribben en Wieden, beheerd door Staatsbosbeheer

Organisaties

Veel organisaties en netwerken zijn actief op de terreinen groen en water en delen hun kennis en ervaring in kennisnetwerken en kennisplatforms.

Wageningen University & Research

Een natuurlijke omgeving kan op verschillende manieren bijdragen aan de gezondheid van de mens, van kinderen tot ouderen. Wageningen University & Research onderzoekt het optimaal inrichten en beheren van de groene ruimte, de invloed van de inrichting van het landschap en de stedelijke omgeving op de sociale veiligheid en mogelijkheden om de bestaande groene ruimte beter te benutten om het gedrag van mensen positief te beïnvloeden. Op de site staan diverse voorbeelden.

Wageningen Environmental Research

Als onderdeel van Wageningen University & Research is Wageningen Environmental Research (voormalige Alterra) het kennisinstituut voor de groene leefomgeving. Het bundelt expertise over de groene ruimte en duurzaam maatschappelijk gebruik ervan: kennis van water, natuur, biodiversiteit, klimaat, landschap, bos, ecologie, milieu, bodem, landschap, land- en ruimtegebruik, geo-informatie, remote sensing, stedelijk groen, recreatie. Er lopen diverse projecten rondom het thema groen en gezondheid, inclusief stadslandbouw. 

IVN

IVN zet zich in om alle mensen in Nederland, inclusief kwetsbare groepen, toegang tot natuur en natuurbeleving te bieden. Daarvoor zetten ze o.a. in op wetenschappelijk bewezen groene interventies en werken ze samen met de zorgbranche. Op hun website staat onder het thema ‘natuur en gezondheid’ o.a. informatie over groene schoolpleinen, het belang van natuur voor ouderen en chronisch zieken, en hoe natuur ingezet kan worden voor de gezondheid van deze groepen.

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer beheert 273.000 ha natuur in Nederland. Door mensen in contact te brengen met de natuur draagt Staatsbosbeheer actief bij aan de gezondheid van mensen. In hun dossier natuur en gezondheid vind je o.a informatie over de projecten van Staatsbosbeheer op dit terrein.

GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) Werkgroep Groen en Gezondheid

De GGD Werkgroep Groen en Gezondheid is een van de thematische werkgroepen van de GGD. Deze werkgroep ondersteunt GGD'en die vragen hebben over groen en gezondheid en adviseert over groen- en ruimtelijk beleid. 

Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL)

NVTL is de Nederlandse beroeps- en belangenvereniging voor tuin- en landschapsarchitecten. Dit platform stimuleert middels de overdracht van ideeën, uitwisseling van kennis en reflectie op het vakgebied. Ze werken op nationaal en internationaal niveau samen met andere ruimtelijke ontwerpdisciplines, onderwijs, overheid en groene initiatieven, ook in relatie tot gezondheid.

Nature for Health

De stichting Nature For Health heeft als doel het verbeteren van de kwaliteit van het leven en de leefomgeving door het verbinden van gezondheid en natuur. De stichting stimuleert initiatieven op het raakvlak van natuur en gezondheid. Het biedt een platform om kennis en ervaring uit te wisselen voor wetenschappers, bewonersinitiatieven, ondernemers, overheden, zorginstellingen, zorgverleners in het groen, maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen.

Federatie Landbouw en Zorg

De Federatie Landbouw en Zorg is de landelijke brancheorganisatie voor de zorglandbouw. De Federatie brengt landbouw- en zorgpartijen bij elkaar en stimuleert tot samenwerken en innovatie. Met als doel om kansrijke initiatieven op het gebied van landbouw en zorg stimuleren, promoten en ondersteunen. De organisatie jaagt nieuwe ontwikkelingen aan en biedt oplossingen voor praktische problemen. Zorgboeren kunnen zich aanmelden bij de federatie dat hun belangen zal behartigen en om het Kwaliteit laat je zien! kwaliteitskeurmerk te kunnen ontvangen. Op dit moment zijn ruim 800 zorgboerderijen aangesloten bij de federatie. De federatie is zeer actueel met het delen van het laatste nieuws over de zorglandbouw.

Groen Dichterbij

Groen Dichterbij stimuleert mensen om als buurt, straat of wijk gezamenlijk aan de slag te gaan met het ‘vergroenen’ van de omgeving. Ze bieden een landelijk platform om kennis en diensten uit te wisselen, inspiratie op te doen en anderen te inspireren. Ze organiseren regionale ontmoetingen voor initiatiefnemers van groene buurtprojecten voor ontmoeting en kennisuitwisseling. Op deze manier willen ze de sociale cohesie in buurten verbeteren en de natuur in de bebouwde omgeving een sterke impuls geven.

Krachtgroen

Krachtgroen ontwikkelt strategieën om de kracht van groene ruimte in en om de stad te benutten en stimuleert groene initiatieven. Dit multidisciplinair ontwerperscollectief bestaat uit architecten, stedenbouwers en landschapsarchitecten. Het collectief is mede opgezet door de Rijksbouwmeester en het toenmalige Ministerie van Infrastructuur en Milieu (nu Infrastructuur en Waterstaat, IenW).

De Groene Stad

De Groene Stad is een samenwerkingsverband gevormd door Branchevereniging VHG, Plant Publicity Holland, Stichting Entente Florale Nederland, Vereniging Stadswerk Nederland en Groenforum Nederland. Via de weblink vindt u een beschrijving van deze instanties. Doel: belangstelling wekken voor de groene stad gedachte bij overheden, organisaties en bedrijven die professioneel groenvoorzieningen plannen en ontwikkelen in het stedelijke gebied, zodat zij deze voorzieningen op de juiste manier toepassen. Thema's zijn wonen, werken, recreatie en gezondheid in relatie tot groen. Deze coalitie verspreidt nieuwsbrieven, verwijst naar publicaties en brengt bijeenkomsten onder de aandacht.

Stichting Steenbreek

Kennis- en netwerkorganisatie die ondersteuning biedt bij het duurzaam vergroenen van de leefomgeving door onnodige verharding tegen te gaan in zowel de private als de openbare ruimte. De stichting Steenbeek werkt samen met aangesloten gemeenten, provincies, waterschappen, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, kennis- en onderwijsinstellingen en andere betrokken maatschappelijke organisaties.

ThinkNature Platform

Multi-stakeholder communicatie platform ThinkNature promoot Nature based Solutions (NbS) en samenwerking op lokaal, regionaal, nationaal en EU Europese unie (Europese unie) niveau op dit gebied ondersteunt. Het platform organiseert o.a. webinars en summerschools, en heeft een handboek gepubliceerd over dit onderwerp.

Green Cities for a Sustainable Europe - European Nurserystock Association (ENA)

Het platform Green Cites for a Sustainable Europe is een initiatief als resultaat van Europese bomenkwekerij organisaties, de ENA (European Nurserystock Association). Het platform biedt kennis op basis van wetenschappelijk onderzoek, innovatieve ideeën en technische achtergrond, om vergroening van openbare ruimten te bevorderen. Zij organiseren evenementen rondom groene, gezonde en leefbare steden en bieden producten en best practices aan rondom het bevorderen van groen in de stad.