Goed nieuws, de financiering voor het programma Gezonde Leefomgeving is rond! Het programma gaat lopen van mei 2023 t/m december 2025. 

Voor het programma geeft de Kamerbrief Volksziekten (oktober 2022) richting. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie) bereiden het programma voor, in opdracht van het Ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
Uiteraard werken RIVM en ZonMw daarbij nauw samen met partners en wordt zoveel mogelijk afgestemd met andere programma's die worden opgestart.

Ter voorbereiding worden verschillende verkenningen en kennisprogramma's ontwikkeld. Daarnaast werken RIVM en ZonMw samen met onder andere VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), IPO, GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland, Rijkswaterstaat, Pharos en Platform31 aan de verdere verbinding tussen de ministeries (waaronder VWS, LNV, BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en I&W). Daarnaast worden een instrumentenwijzer en een maatregelendatabase doorontwikkeld en een aantal living labs opgezet.

Hiermee zijn de eerste stappen gezet voor het programma Gezonde Leefomgeving, dat domeinoverstijgend en ministerie-overstijgend wordt en alle schaalniveaus (van rijksoverheid tot gemeenten) betreft.
Vanaf mei 2023 krijgt u vanuit het RIVM en ZonMw meer informatie over het programma Gezonde Leefomgeving. 

Heeft u vragen of opmerkingen? Dan kunt u deze mailen naar Maaike van Meerten, kwartiermaker PGL, via mailadres Maaike.van.Meerten@rivm.nl.