Ostrawa

WHO Health Information Gateway & Nederlands Actieplan Milieu-Gezondheid

Hoe (on)gezond Nederland is ten opzichte van andere landen? Kijk daarvoor eens op de European Health information Gateway van de WHO. Hier kun je verschillende data bekijken, vergelijken, overzichten maken en deze ook delen.

De WHO heeft sinds kort ook informatie over milieuthema's. Hier vindt u per thema informatie over stand van kennis, beleid, projecten, instrumenten, data en goede voorbeelden. De thema's zijn: luchtkwaliteit, chemische stoffen, water, klimaat, afval, gezonde stad en duurzame zorg. Dit zijn de thema's waar de komende jaren door de Europese WHO-lidstaten actie op wordt ondernomen, zoals afgesproken op de Ministersconferentie in Ostrava van 2017. Volgens de WHO is tenminste 16% van alle sterfgevallen in Europa toe te schrijven aan milieufactoren die vermeden of geminimaliseerd kunnen worden.

Nederlands Actieplan
Eind 2018 moet elk land, ook Nederland, een actieplan indienen. Elke lidstaat kan zelf bepalen welke thema's prioriteit hebben en welke acties daarop worden gezet. 

Naast chemische stoffen (waaronder asbest), actieve mobiliteit (fiets), water (drinkwater, sanitatie) en duurzame zorgsystemen (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft de Staatssecretaris van IenW (Infrastructuur en Waterstaat) aangegeven ook luchtkwaliteit als prioriteit te willen opnemen. Deze vijf onderwerpen geven een mooie dwarsdoorsnede en versterken de Nederlandse initiatieven op het gebied van milieu en gezondheid.

WHO Infographics