Deze fase van voorverkenning is gericht op het ontwikkelen van ideeën en ambities op het gebied van gezondheid voor uw gemeente, gebied of plan. Op basis hiervan kunt u uitgangspunten en intenties of onderzoeksvragen formuleren. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een gezonde startnotitie of ambitiedocument. Dit biedt een vertrekpunt voor een gezonde omgevingsvisie, gezonde plannen en gezonde projecten.

Inventariseer kansen en knelpunten

Voor het maken van een gezond idee voor een wijk, gebied of gemeente moet u eerst weten wat de knelpunten of kansen zijn voor gezondheid. Kijk daarbij naar uw idee én huidige of toekomstige gezondheidssituatie en naar de wensen van (beoogde) bewoners/gebruikers.

Relevante vragen daarbij zijn:

  • Weet u hoe uw idee mogelijk van invloed kan zijn op gezondheid en welzijn? Kijk daarbij met een brede blik naar gezondheid en bedenk wat u wilt bereiken.
  • Heeft u zicht op de gezondheidssituatie in het gebied waaraan u aandacht wilt besteden? Welke mensen wonen er (straks)? Hoe is hun gezondheid? Onder welke randvoorwaarden kunnen zij gezond leven? Zijn er gezondheidsverschillen tussen groepen?
  • Biedt de omgeving voldoende perspectieven voor gezond leven? Welke informatie is er beschikbaar over de kwaliteit van de leefomgeving, zowel objectief, maar ook zoals deze wordt ervaren door de bevolking? Biedt de leefomgeving dezelfde kansen en randvoorwaarden voor gevoelige groepen?
  • Welke gezonde ontwerpprincipes kunt u toepassen in uw plan? 
  • Wat zijn de wensen van inwoners en andere belanghebbenden voor nu èn in de toekomst? Waar maken inwoners zich zorgen over en waar hebben ze behoefte aan? Waar raakt dat aan het belang van de gezondheid van inwoners en een gezonde leefomgeving?
  • Wat zijn kernwaarden en kwaliteiten van het gebied waar u een plan of visie voor wilt maken? En wat is de invloed daarvan op de gezondheid van de gebruikers van dat gebied?
  • Wat is de identiteit, ambitie en toekomstvisie van de gemeente en haar inwoners, provincie, of andere belanghebbenden? 

Bepaal ambities

In deze fase staat het formuleren van ambities, uitgangspunten en intenties in een startnotitie of ambitiedocument voor het plan centraal (zie: Aan de slag > Wat wilt u bereiken). Een kans om gezondheid vroegtijdig te agenderen!

Verzamel meer informatie

Om gezondheid vroegtijdig te agenderen heeft u waarschijnlijk meer informatie nodig. Of u heeft behoefte aan een meer uitgebreide evaluatie van mogelijke gezondheidseffecten. Gezondheidsgegevens om de gezondheid in beeld te brengen zijn via diverse websites beschikbaar. Er zijn ook diverse andere databronnen, instrumenten en websites die u daarbij kunnen helpen

Voorbeeld uit de praktijk

Arnhem in de praktijk

Pilot Gezondheid en Omgevingswet in Arnhem

In de pilot in Arnhem is gebruik gemaakt van de (niet-wettelijke) instrumenten om gezondheid in beeld te brengen.