Gezonde omgevingsvisie met lange termijn beleid

Provincies, gemeenten en het Rijk zijn verplicht om na het in werking treden van de Omgevingswet een omgevingsvisie te maken. De visie toont op hoofdlijnen het lange-termijn beleid. Het gaat om ruimtelijk beleid, maar ook om ander beleid waarbij de inrichting van de leefomgeving een rol speelt. Denk hierbij aan: luchtkwaliteit, klimaat, verkeer, water, cultureel erfgoed én gezondheid. Daarnaast bieden de Wet publieke gezondheid en Wet maatschappelijke ondersteuning aangrijpingspunten voor gezondheid in de omgevingsvisie, maar ook voor de gebiedsvisie. Tot slot, kan in de lokale gezondheidsnota’s aandacht besteed worden aan gezonde inrichting van de leefomgeving.

Uitwerken verschillende scenario' s

Dit is de fase van het uitwerken van ambities en het maken van globale schetsen van een aantal varianten. Er worden verschillende scenario's besproken en alternatieven bedacht. Hoe geeft u de gezondheidsambities hierin een goede plek? U kunt de gezondheidsambities als integrerend thema inzetten, zoals de gemeente Utrecht in Bouwen aan een gezonde toekomst. Of u benadert de omgeving vanuit één centraal thema, zoals De Bewegende Stad in Amsterdam. Tot slot kan gezondheid ‘meeliften' met ambities van een ander thema, zoals mobiliteit, duurzaamheid of economische vitaliteit. Denk aan de aanleg van fiets- en wandelpaden ter bevordering van mobiliteit én gezondheid. Of variatie in ruimte en bewoners in de stad: afwisseling van levensloopbestendige koop- en huurwoningen, laag- en hoogbouw, voorzieningen en commerciële bestemmingen. In deze fase is het belangrijk de belangen van verschillende partijen te kennen en te weten op welke vlakken men elkaar kan vinden. 

Prioriteren gezondheid

U zult vaak moeten prioriteren waaraan u gaat werken. Voor een gezonde omgevingsvisie is het van belang dat u in uw afweging expliciet aandacht besteedt aan gezondheid. Dat kan ook thematisch door aandacht te besteden aan het stimuleren van bewegen, een groene leefomgeving, voorzieningen of de kwaliteit van woningen. Er kunnen voor verschillende gebieden andere ambities gelden of er kan prioriteit gegeven worden aan bepaalde gebieden waar gezondheid een belangrijk aandachtspunt is.

Als gezondheid in beeld is gebracht zijn er diverse niet-wettelijke instrumenten die u kunnen helpen prioriteren. Betrekt u daarbij andere belanghebbenden, zoals bestuurders, private partners en inwoners?

Voorbeelden omgevingsvisies provincies

Gaaf Gelderland

Gaaf Gelderland

In Gelderland wordt met partners samengewerkt aan een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland. Dit doet de provincie door bij het uitvoeren van taken te richten op een duurzaam, verbonden en economisch krachtig Gelderland. In de Omgevingsvisie ‘Gaaf Gelderland’ beschrijven ze dit beeld. De visie kunt u vinden in het E-magazine.

Noord Brabant

Omgevingsvisie Brabant

De provincie Noord-Brabant werkt momenteel aan een Omgevingsvisie. Gezondheid en leefomgeving is daarbinnen een thema. Daarnaast werkt Brabant aan een Healthdeal.

Voorbeelden omgevingsvisies gemeenten

Hillegom

In de Omgevingsvisie van Hillegom is duurzaamheid leidend geweest. Onder de noemen ‘sociale duurzaamheid’ zijn ook verschillende uitgangspunten voor gezondheid benoemd. Voorbeelden hiervan zijn: het terugdringen van gewasbeschermingsmiddelen en gevoelige bestemmingen niet bij drukke wegen realiseren. Op basis van de Omgevingsvisie wordt nu het Omgevingsplan Buitengebied opgesteld.

Utrecht

skyline Utrecht

Hoofdlijn is 'een gezonde groei als koers', zodat de gemeente ook op langere termijn leefbaar blijft. Er wordt verbinding gelegd tussen fysieke, sociale en economische vraagstukken, die kansen bieden om bij te dragen aan gezonder wonen, werken en leven in Utrecht. 

Noordenveld

Noordenveld

De brede en integrale omgevingsvisie op de toekomst, waarin gezondheid, groen en duurzaamheid centraal staat, is opgesteld met betrokkenheid van inwoners van alle leeftijden.

Staphorst

Staphorst

In de visie van Staphorst staat het sociaal domein centraal. Een van de thema’s is een gezonde en dynamische samenleving.