Gezonde omgevingsvisie met lange termijn beleid

Provincies, gemeenten en Rijk zijn verplicht om na het in werking treden van de Omgevingswet een omgevingsvisie te maken. De visie toont op hoofdlijnen het lange-termijn beleid. Het gaat om ruimtelijk beleid maar ook om ander beleid waarbij de inrichting van de leefomgeving een rol speelt, zoals luchtkwaliteit, klimaat, verkeer, water, cultureel erfgoed , én gezondheid.. Daarnaast bieden de Wet publieke gezondheid en Wet maatschappelijke ondersteuning aangrijpingspunten voor gezondheid in de omgevingsvisie.

Uitwerken verschillende scenario' s

Dit is de fase van het uitwerken van ambities en het maken van globale schetsen van een aantal varianten. Er worden verschillende scenario's besproken en alternatieven bedacht. Hoe geeft u de gezondheidsambities hierin een goede plek? U kunt de gezondheidsambities als integrerend thema inzetten, zoals de gemeente Utrecht in Bouwen aan een gezonde toekomst  Of u benadert de omgeving vanuit één centraal thema, zoals De Bewegende Stad in Amsterdam. Tot slot kan  gezondheid ook ‘meeliften' met ambities van een ander thema, zoals mobiliteit, duurzaamheid of economische vitaliteit. Denk aan de aanleg van fiets- en wandelpaden ter bevordering van mobiliteit én gezondheid. Of variatie in ruimte en bewoners in de stad: afwisseling van levensloopbestendige koop- en huurwoningen, laag- en hoogbouw, voorzieningen en commerciële bestemmingen. In deze fase is het belangrijk de belangen van verschillende partijen te kennen en te weten op welke vlakken men elkaar kan vinden. 

Prioriteren gezondheid

U zult vaak moeten prioriteren waar u aan gaat werken. Voor een gezonde omgevingsvisie is het van belang dat u in uw afweging expliciet aandacht besteedt aan gezondheid. Dat kan ook thematisch, door aandacht te besteden aan het stimuleren van bewegen, een groene leefomgeving, voorzieningen of de kwaliteit van woningen. Als gezondheid in beeld is gebracht, zijn er  diverse instrumenten die u kunnen helpen prioriteren. Betrekt u daarbij ook andere belanghebbenden, zoals bestuurders, private partners en inwoners? 

skyline Utrecht

Voorbeelden omgevingsvisies gemeenten

Utrecht

Thumbnail

Hoofdlijn is 'een gezonde groei als koers', zodat de gemeente ook op langere termijn leefbaar blijft. Er wordt verbinding gelegd tussen fysieke, sociale en economische vraagstukken, die kansen bieden om bij te dragen aan gezonder wonen, werken en leven in Utrecht. 

Noordenveld

Thumbnail

De brede en integrale omgevingsvisie op de toekomst, waarin gezondheid, groen en duurzaamheid centraal staat, is opgesteld met betrokkenheid van inwoners van alle leeftijden.

Staphorst

Thumbnail

In de visie van Staphorst staat het sociaal domein centraal. Een van de thema’s is een gezonde en dynamische samenleving

Voorbeelden omgevingsvisies provincies

Noord Brabant

Thumbnail

De provincie Noord-Brabant werkt momenteel aan een Omgevingsvisie. Gezondheid en leefomgeving is een thema. Daarnaast werkt Brabant aan een Healthdeal.