Onzekerheden over gezondheidsrisico's en -effecten worden ook genoemd als tegenargumenten om een gezonde leefomgeving te ontwikkelen.

Wind Tegen - argumenten:

  • We weten te weinig over gezondheidsrisico's of –baten van ingrepen in de leefomgeving
  • De wetenschappers/experts zijn het hier nog niet over eens
  • Wat zijn de feiten? Hoe vallen de kosten en baten uit?
  • We kunnen toch geen besluiten nemen op basis van een enkel onderzoek?

Het inschatten van gezondheidseffecten of gezondheidsbaten gaat gepaard met onzekerheden. Dat is echter niet alleen voor gezondheid het geval. Ook het inschatten van economische of andere effecten kent onzekerheden. Dit communiceert soms lastig richting besluitvormers. Die hebben vaak behoefte aan zekerheid over de effecten voordat maatregelen vastgesteld worden. 
Wees hier open en transparant in. Wat weten we zeker en waar is nog discussie over?
Soms moeten besluiten worden genomen in (nog) onzekere situaties.

Tips om de windrichting te veranderen

  1. Benoem de onzekerheden en beargumenteer waarom u keuzes maakt 
  2. Laat zien welke aannames u maakt in de gezondheidsbeoordeling 
  3. Maak gebruik van de juiste instrumenten om de gezondheidseffecten in te schatten. Er is niet een instrument dat altijd het juiste is, elke situatie vergt een eigen insteek. 
  4. Betrek belanghebbenden bij het proces, zodat ook zij mee kunnen denken met en op de hoogte zijn van de gemaakte keuzes. 
  5. Zoek waar nodig hulp en kennis bij deskundigen. Gemeenten kunnen hiervoor terecht bij de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst). Ook kunt u advies vragen aan het informatiepunt ‘AandeSlag met de Omgevingswet' en de ‘Helpdesk Gezonde Leefomgeving'. 
  6. Tijdig inplannen van evaluatiemomenten is altijd van belang; maar helemaal als er sprake is van onzekerheden en nieuwe ontwikkelingen.