Vragen of suggesties?

Heeft u vragen of suggesties over deze website?

Neem dan contact met ons op via: info@gezondeleefomgeving.nl 

We zullen uw vraag zo snel mogelijk beantwoorden.

De Website Gezonde Leefomgeving:

  • Biedt hulp bij het planmatig en gestructureerd aandacht besteden aan meewegen van gezondheid. Begin daarvoor bij het onderdeel "Aan de slag".
  • Biedt advies en ondersteuning in de vorm van een helpdesk
  • Geeft per ruimtelijke planfase aan met welke factoren je rekening moet houden
  • Geeft suggesties hoe je de gezondheid van een wijk, buurt, gemeente of regio in beeld kunt brengen. Zie: Gezondheid in Beeld
  • Biedt overzicht en inzicht in diverse instrumenten die kunnen worden toegepast.
  • Biedt ervaringen en inspiratie uit de praktijk en nodigt uit om ervaringen te delen.
  • Geeft een overzicht van mogelijke belemmerende factoren en de manier om daarmee om te gaan (Zie: wind tegen);
  • Biedt een overzicht van mogelijke succesfactoren en de manier om de kans daarop te vergroten (Zie: wind mee)
  • Biedt alle informatie die voorheen was opgenomen in de Gezond Ontwerp Wijzer (Zie: Gezond Ontwerp)

Deze site is in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ontwikkeld door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in samenwerking met RWS, GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio)-NL en het Programma Aan de Slag met de Omgevingswet.

De gids is bedoeld voor iedereen die een rol heeft bij het omgevingsbeleid en daarbinnen ook aandacht wil besteden aan een gezonde leefomgeving.

De primaire doelgroepen zijn: gemeenten, GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)'en en omgevingsdiensten
De scope van de site wordt komende periode verbreed tot doelgroep Ruimtelijke Ordening en burgers.

Bij gezondheid gaat het niet alleen om aan- of afwezigheid van lichamelijke of psychische ziekte, maar ook om het welzijn, het vermogen om een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Dit betekent dat naast het beschermen en bevorderen van de gezondheid, iedereen, ook kwetsbaren in de samenleving, gelegenheid moeten krijgen eigen regie te voeren binnen de eigen mogelijkheden. Door zorg te dragen voor passende participatie wordt een ieder bovendien in de gelegenheid gesteld regie te houden over hun leefomgeving.

Deze individuele benadering neemt niet weg dat er ook een collectieve verantwoordelijkheid is voor factoren waarop individuele burgers weinig of geen invloed hebben. Zo is de leefomgeving als determinant voor gezondheid een factor die bij uitstek beïnvloedbaar is door de overheid en waar de overheid ook in bepaalde gevallen (denk aan luchtkwaliteit) de verantwoordelijkheid niet bij de individuele burger kan neerleggen.

Een gezonde inrichting van de leefomgeving beschermt EN bevordert de gezondheid. Een gezonde leefomgeving is een omgeving waar inwoners zich prettig voelen, die uitnodigt tot gezond gedrag en zo min mogelijk negatieve invloed heeft op de gezondheid. Denk aan een omgeving die uitnodigt tot wandelen, fietsen, spelen, ontspannen  of elkaar ontmoeten. Andere belangrijke elementen voor een gezonde leefomgeving zijn een goede milieukwaliteit (lucht, geluid) en een goede toegang tot voorzieningen.

Is er aandacht voor gezondheid in de Omgevingswet?

Jazeker. Een belangrijke maatschappelijk doel van de Omgevingswet is het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit.

Waarom is meewegen van gezondheid maatwerk?

Hoe je gezondheid het best mee kunt wegen, is niet vastgelegd in de wet. Dat is bewust gedaan om ruimte te laten voor maatwerk. En om rekening te kunnen houden met toekomstige ontwikkelingen. Overheden en initiatiefnemers moeten dus steeds aandacht hebben voor dit onderwerp. Wat willen we bereiken en met wie werken we daarbij samen? Welke instrumenten zijn in deze situatie het meest geschikt?
Het proces komt centraler te staan dan vroeger het geval was. Hoe en wanneer kunnen we burgers en veldpartijen het best betrekken? Hoe gaan we om met meewind (stimulerende factoren) en tegenwind (belemmerende factoren)? Hoe weeg je gezondheid af tegen andere relevante factoren?

In de startnota "opgaven voor een nationale omgevingsvisie" geeft het Rijk zijn visie op de leefomgeving en het belang van gezondheid daarbij.