Deze pagina biedt een overzicht van een aantal interactieve instrumenten op het gebied van klimaat en klimaatadaptatie.

Klimaatstresstest

Landelijk overzicht stresstesten klimaat

In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is afgesproken dat heel Nederland in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig is ingericht. Het Deltaplan gebruikt hiervoor zeven ambities, waarvan ‘kwetsbaarheden in beeld brengen’ er één is. Om die kwetsbaarheden in beeld te krijgen, moeten alle overheden een klimaatstresstest uitvoeren en die elke 6 jaar actualiseren. 

In een klimaatstresstest wordt geïdentificeerd wat de mogelijke kwetsbaarheden zijn binnen een gebied. Er wordt daarvoor een test gedaan voor de vier klimaatthema’s: wateroverlast, hitte, droogte en overstroming. De test bestaat in de kern uit het verzamelen en creëren van informatie die beschrijft welke effecten klimaatverandering  in de toekomst kan hebben, en uit het combineren van deze informatie met verzamelde gegevens over de gevoeligheid van objecten en functies voor deze effecten. Er wordt onderzocht waar en wanneer welke knelpunten hierdoor kunnen ontstaan, onder verschillende mogelijke klimaatontwikkelingen. 

Meer weten:

Klimaatschadeschatter

Tool om schade door klimaat te kwantificeren

Klimaatschadeschatter: extreme buien, hitte en droogte komen door klimaatverandering steeds vaker voor. Deze klimaateffecten zorgen op allerlei niveaus voor schade. De Klimaatschadeschatter geeft een inschatting van verwachte schadekosten als er niets aan klimaatadaptatie zou gebeuren.

De Klimaatschadeschatter is een tool die inschat hoeveel schade wateroverlast, hitte en droogte in Nederland zullen veroorzaken in de periode 2018 tot 2050. De tool geeft per inwoner van een gemeente een schatting voor verschillende schades, zoals extra ziekenhuisopnames door hitte,  schade aan panden door wateroverlast en droogteschade in de landbouw. Daarnaast presenteert de tool hoeveel euro’s overstromingsschade je kunt voorkomen door nieuwe wijken bijvoorbeeld 1 meter verhoogd te bouwen.
De informatie is gratis beschikbaar en alle gegevens zijn openbaar. Op de website van de tool en in het bijbehorende rapport vind je meer informatie over de methode. 

 

NAS-adaptatietool

Logo voohulpmiddel Klimaatadaptatier

In de Nationale klimaatadaptatiestrategie (2016) zijn de gevolgen van klimaatverandering visueel gemaakt in vier bollenschema’s. Deze bollenschema’s geven een visuele samenvatting van de huidige wetenschappelijke kennis over de directe effecten en de indirecte gevolgen van de toenemende hitte, neerslag, droogte en zeespiegelstijging.

Sinds 2018 kun je ook zelf een bollenschema samenstellen met de NAS-adaptatietool. Hiermee kun je inzicht krijgen in de kansen en risico’s van klimaatverandering voor je eigen werkveld of probleem. In maart 2021 heeft de NAS-adaptatietool een update gehad.  Je junt daarmee in drie stappen een selectie samenstellen van klimaattrends en sectoren. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor de trends hitte en droogte bij de sectoren infrastructuur, energie en IT/Telecom. Ook kun je kiezen of je alleen grote gevolgen of ook middelgrote gevolgen wilt weergeven. Je kunt kiezen om alleen de kansen weer te geven, alleen de bedreigingen of een combinatie. Het resulterende bollenschema kun je als afbeelding, pdf-bestand of database exporteren. 

Meer weten: