Ter inspiratie wordt een overzicht gegeven van handreikingen om gezonde mobiliteit te benutten voor een gezonde leefomgeving. Sommige instrumenten zijn speciaal van belang voor jeugd [j], ouderen [o] of werknemers [w]. U ziet dit meteen, omdat een van deze drie letters dan tussen vierkante haken is toegevoegd.

Instrumenten Beweegvriendelijke Omgeving

BVO

Beweeg Vriendelijke Omgeving

De BVO Scan bestaat uit dertig stellingen, die samen de beweegvriendelijkheid van een wijk of buurt bepalen. Zowel fysieke als sociale aspecten komen aan bod.

Reisgids BVO

Reiswijzer

De Reisgids Beweegvriendelijke Omgeving beschrijft 10 processtappen om te komen tot een beweegvriendelijke omgeving. Het geeft praktische tips, voorbeelden, tools en inspiratie.

Overige instrumenten

De beweegvriendelijke stad
Dit boek biedt inspiratie en ontwerptools voor ontwerpers en andere professionals die de stad beweegvriendelijker willen maken.

Ontwerpprincipes voor een beweegvriendelijke omgeving
Boek met 27 ontwerpprincipes  voor een beweegvriendelijke leefomgeving benoemd. De principes zijn ingedeeld in schaal, doelgroep-specifieke thema’s en beleidsthema’s zoals veiligheid, mobiliteit en groen.

Kernindicator beweegvriendelijke omgeving
Het Mulier instituut ontwikkelde samen met partners een kernindicator, die laat zien hoe de publieke ruimte in de woonomgeving scoort op de mogelijkheden voor sporten en bewegen. De kaartbeelden daarvan zijn o.a. opgenomen in de Atlas Leefomgeving.

Beweeglogica
Beweeglogica gaat in op de relatie tussen de fysieke inrichting van de stad en de (on) bewuste  keuze van mensen om te bewegen, en concretiseert met  bouwstenen wat nodig is om daar gestalte aan te geven.

Instrumenten mobiliteit

Ontwerpmethodiek ‘Verkeer in de stad’
De ANWB heeft samen met mobiliteitsexperts bedacht hoe je steden zo kunt inrichten dat alle verkeersdeelnemers genoeg ruimte hebben, het verkeer veiliger wordt en de stad prettig om in te wonen en verblijven.

Handvatten voor een aantrekkelijke, fietsvriendelijke infrastructuur
Deze publicatie bundelt alle beschikbare kennis over een van de hoofdeisen voor een fietsvriendelijke infrastructuur, namelijk  aantrekkelijkheid. De kennis daarover is in dit rapport vertaald naar concrete handvatten voor de dagelijkse praktijk.

HEAT for cycling and walking
Instrument (Health Economic Assessment Tool) van de Wereldgezondheidsorganisatie om te berekenen welke economische besparing het oplevert als meer mensen gaan fietsen of wandelen en daardoor minder mensen sterven. Een voorbeeldvraag is: als x mensen een y afstand fietsen op de meeste dagen, wat is dan de economische waarde van afname in mortaliteit?

PedBikeplanner
Deze tool bevat meer dan 50 factsheets met maatregelen om lopen en fietsen te stimuleren en ordent deze maatregelen op basis van de grootste potentie. De selectie van  maatregelen wordt gemaakt op basis van de typering van de stad. De tool is Engelstalig en werd ontwikkeld in het Europese ISAAC project door SWOV, Vias institute (België), TU Dresden (Duitsland), TØI (Noorwegen) en Polis (EUEuropese unie).

Dashboard Duurzame en Slimme Mobiliteit
Het dashboard Duurzame en Slimme mobiliteit van CROW schetst een beeld van hoe duurzaam de mobiliteit in Nederland is, en geeft  handvatten om aan de slag te gaan met het ontwikkelen van duurzaam mobiliteitsbeleid.

Evaluatie van projecten – SUMO-methode
De SUMO-methode ondersteunt u om projecten op te zetten, te volgen en te evalueren op het vlak van beprijzing, duurzame mobiliteit, fietsen, infrastructuur, mobiliteitsmanagement, openbaar vervoer, parkeren, veilig verkeer en verkeerseducatie. De methode is ontwikkeld voor projecten om het reisgedrag te beïnvloeden en maakt duidelijk welke stappen een project moet bevatten.

Fiets Filevrij
De methode Fiets Filevrij beschrijft in zeven stappen hoe een regionale snelfietsroute te realiseren is door de bestaande fietsroutes te verbeteren en actief te communiceren over de routes. De website bevat praktijkvoorbeelden en handige informatie over fietsen in het algemeen. Fiets Filevrij is een samenwerkingsverband tussen het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Fietsersbond en regionale overheden.

Wijken voor de fiets
Deze brochure van de Fietsersbond geeft een aantal praktische oplossingen het fietsklimaat in een (kracht)wijk te verbeteren. De oplossingen zijn gerangschikt naar vijf onderwerpen:

  • een beter fietsnetwerk
  • een prettiger schoolomgeving
  • betere stallingen;
  • de fiets als economische motor
  • meer mensen op de fiets

Kind Straat Scan (KiSS) [j]
Het instrument 'Kind Straat Scan (KiSS) is uitgegeven door Veilig Verkeer Nederland om te toetsen hoe kindvriendelijk straten zijn. Door punten te verdelen voor bescherming, befietsbaarheid, beloopbaarheid, belevings-waarde, bewegingsvrijheid en bespeelbaarheid, is zo objectief mogelijk vast te stellen hoe geschikt een straat is om te lopen, te fietsen en te spelen.

10 Gouden Regels voor een veilige schoolomgeving [j]
Veilig Verkeer Nederland heeft tien regels opgesteld om de directe omgeving van scholen veiliger te maken, door knelpunten aan te pakken en bijvoorbeeld te zorgen voor een veilige route naar school en een veilige straat voor de school.

Lunchwandelen? Lunchwandelen! [w]
Deze brochure geeft tips om werknemers te verleiden tot meer bewegen. Lunchwandelen is een prima manier om dagelijks te bewegen. Vrijwel iedereen kan het en het is goed voor gezondheid, klimaat en mobiliteit. Maakt deel uit van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB) en de publiekscampagne 30minutenbewegen.

Handreiking klimaatbeleid en duurzame mobiliteit voor gemeente
Maakt voor gemeenten inzichtelijk hoe zij via mobiliteitsbeleid een bijdrage kunnen leveren aan CO2-reductie. Hierbij wordt beschreven hoe aangehaakt kan worden op beleid op hogere schaalniveaus, welke stappen zij daarbij kunnen nemen, welke partijen betrokken kunnen worden en welke kansrijke maatregelen elders al ingezet zijn.