Ter inspiratie wordt een overzicht gegeven van handreikingen om gezonde mobiliteit te benutten voor een gezonde leefomgeving. Sommige instrumenten zijn speciaal van belang voor jeugd [j], ouderen [o] of werknemers [w]. U ziet dit meteen, omdat een van deze drie letters dan tussen vierkante haken is toegevoegd.

Instrumenten Beweegvriendelijke Omgeving

BVO

Beweeg Vriendelijke Omgeving

De BVO Scan bestaat uit dertig stellingen, die samen de beweegvriendelijkheid van een wijk of buurt bepalen. Zowel fysieke als sociale aspecten komen aan bod.

Reisgids BVO

Reiswijzer

De Reisgids Beweegvriendelijke Omgeving beschrijft 10 processtappen om te komen tot een beweegvriendelijke omgeving. Het geeft praktische tips, voorbeelden, tools en inspiratie.

Instrumenten mobiliteit

Vervoersprestatie op locatie (VPL)
Het ‘Handboek VPL; de kortste weg naar een betere leefomgeving' (2001) bevat een leidraad voor samenwerking, waarmee gemeentelijke verkeersplanners [akkoord om het toe te spitsen op personen, in plaats van ‘de gemeente'?] een integraal plan kunnen ontwikkelen of een bestaand plan kunnen toetsen. De leidraad is gekoppeld aan de verschillende fasen van het stedelijk planproces en het bijbehorend ruimtelijk schaalniveau.

Langzaam rijden gaat sneller
De publicatie ‘Langzaam rijden gaat sneller' (Largas) beschrijft hoe automobilisten op smalle, gescheiden rijstroken rijden, waarop zij elkaar niet kunnen passeren. Dit draagt bij aan een betere doorstroming van het verkeer, minder verkeerslichten, meer verkeersveiligheid, minder verkeerslawaai en schonere lucht. De publicatie gaat in op de achtergronden, het ontwerp en het proces van het concept. Er hoort een simulatieprogramma bij, om de toepassingsmogelijkheden in te schatten.

Verkeersgeneratie
Met deze online rekentool berekent u eenvoudig hoeveel gemotoriseerd verkeer een nieuwe voorziening of ontwikkeling met zich meebrengt. Voorbeelden zijn nieuwe woonwijken, bedrijventerreinen of voorzieningen zoals bioscopen en ziekenhuizen.

Door met duurzaam veilig
Het boek geeft uitleg over de achtergrond van duurzaam-veilige ontwerpprincipes. Een nadere uitwerking van verschillende maatregelen op het gebied van voertuigen, infrastructuur, regelgeving en educatie, en mogelijkheden voor uitvoering dragen bij aan de implementatie van de principes in de praktijk.

KpVV-visie duurzame mobiliteit
In deze visie heeft KpVV het begrip ‘duurzame mobiliteit' uitgewerkt en vindt u links naar oplossingsrichtingen. Duurzame mobiliteit is nodig om de ambities te halen die veel gemeenten hebben om klimaat-, energie- of CO2-neutraal te worden. Deze visie helpt u verder met de vragen: wat is duurzame mobiliteit? wie zorgt ervoor dat de ambities van een organisatie worden gehaald? en hoe goed zijn duurzaamheiddoelen verankerd in het verkeersbeleid?

Evaluatie van projecten – SUMO-methode
De SUMO-methode ondersteunt u om projecten op te zetten, te volgen en te evalueren op het vlak van beprijzing, duurzame mobiliteit, fietsen, infrastructuur, mobiliteitsmanagement, openbaar vervoer, parkeren, veilig verkeer en verkeerseducatie. De methode is ontwikkeld voor projecten om het reisgedrag te beïnvloeden en maakt duidelijk welke stappen een project moet bevatten.

Fiets Filevrij
De methode Fiets Filevrij beschrijft in zeven stappen hoe een regionale snelfietsroute te realiseren is door de bestaande fietsroutes te verbeteren en actief te communiceren over de routes. Ook vindt u op de website praktijkvoorbeelden en handige informatie over fietsen in het algemeen. Fiets Filevrij is een samenwerkingsverband tussen het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Fietsersbond en regionale overheden.

Ontwerpwijzer fietsverkeer
De ontwerpwijzer fietsverkeer beschrijft alle stappen om te komen tot een fietsvriendelijke infrastructuur, vanaf het beleidsvoornemen om het fietsen te bevorderen tot de uitvoering.

Wijken voor de fiets
Deze brochure van de Fietsersbond geeft een aantal praktische oplossingen het fietsklimaat in een (kracht)wijk te verbeteren. De oplossingen zijn gerangschikt naar vijf onderwerpen:

  • een beter fietsnetwerk
  • een prettiger schoolomgeving
  • betere stallingen;
  • de fiets als economische motor
  • meer mensen op de fiets

Fietsbalans
De Fietsbalans van de Fietsersbond bevat een vergelijkend onderzoek naar het fietsklimaat in Nederlandse gemeenten. Het is een instrument waarmee gemeenten die hun fietsbeleid willen verbeteren, dit beleid kunnen doorlichten. Daarbij wordt een speciale meetfiets gebruikt om de kwaliteit van de infrastructuur te beoordelen en wordt ook de luchtkwaliteit onderzocht.

Inspiratie voor gezonde mobiliteit
Deze brochure ondersteunt mensen die op lokaal niveau aan de slag willen met gezonde mobiliteit. Zij vinden er tips uit de praktijk, links naar handige websites en een overzicht van instrumenten en activiteiten op het gebied van verkeer, vervoer en gezondheid.

Kind Straat Scan (KiSS) [j]
Het instrument 'Kind Straat Scan (KiSS) is uitgegeven door Veilig Verkeer Nederland om te toetsen hoe kindvriendelijk straten zijn. Door punten te verdelen voor bescherming, befietsbaarheid, beloopbaarheid, belevings-waarde, bewegingsvrijheid en bespeelbaarheid, is zo objectief mogelijk vast te stellen hoe geschikt een straat is om te lopen, te fietsen en te spelen.

10 Gouden Regels voor een veilige schoolomgeving [j]
Veilig Verkeer Nederland heeft tien regels opgesteld om de directe omgeving van scholen veiliger te maken, door knelpunten aan te pakken en bijvoorbeeld te zorgen voor een veilige route naar school en een veilige straat voor de school.

Brochure ‘Meer bewegen kan uw bedrijf winst opleveren!' [w]
Deze brochure in zakformaat is geschreven door TNO, in samenwerking met NIGZ en NISBNederlands Instituut voor Sport en Bewegen.. De brochure geeft een aantal mogelijkheden tot beweging binnen en buiten het bedrijf en tips voor aanpak door de werkgever.

Lunchwandelen? Lunchwandelen! [w]
Deze brochure geeft tips om werknemers te verleiden tot meer bewegen. Lunchwandelen is een prima manier om dagelijks te bewegen. Vrijwel iedereen kan het en het is goed voor gezondheid, klimaat en mobiliteit. Maakt deel uit van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB) en de publiekscampagne 30minutenbewegen.

HEAT for cycling
Instrument van de Wereldgezondheidsorganisatie om te berekenen welke economische besparing het oplevert als meer mensen gaan fietsen of wandelen en daardoor minder mensen sterven. Een voorbeeldvraag is: als x mensen een y afstand fietsen op de meeste dagen, wat is dan de economische waarde van afname in mortaliteit?

Handreiking klimaatbeleid en duurzame mobiliteit voor gemeente
Maakt voor gemeenten inzichtelijk hoe zij via mobiliteitsbeleid een bijdrage kunnen leveren aan CO2-reductie. Hierbij wordt beschreven hoe aangehaakt kan worden op beleid op hogere schaalniveaus, welke stappen zij daarbij kunnen nemen, welke partijen betrokken kunnen worden en welke kansrijke maatregelen elders al ingezet zijn.