Naam instrument Type instrument Hoofdthema Thema specifiek Planfase Schaalniveau Benodigde gegevens
Gezondheidseffectscreening (GES) effectbeoordeling milieu bodemverontreiniging, elektromagnetische velden, externe veiligheid, geluid (wegverkeer, railverkeer, vliegverkeer, bedrijven), geur, luchtkwaliteit, veehouderijen, hoogspanningslijnen initiatief, ontwerp, uitwerking, realisatie, evaluatie/monitoring wijk, gemeente, provincie, nationaal milieubelasting (ruimtelijke data)
Milieu Gezondheids Risico Indicator (MGR) effectbeoordeling milieu geluid (weg-, rail-, vliegverkeer, industrie), luchtkwaliteit (PM10, NO2, roet) ontwerp, uitwerking, realisatie, evaluatie/monitoring wijk, gemeente, provincie, nationaal milieubelasting (ruimtelijke data)
Beoordelingskader Gezondheid en Milieu afweging milieu bodemverontreiniging, elektromagnetische velden, externe veiligheid, geluid, geur, luchtkwaliteit, zoönosen, antibioticaresistentie, wegverkeer, railverkeer, vliegverkeer, bedrijven, veehouderijen, hoogspanningslijnen uitwerking, realisatie, evaluatie/monitoring wijk, gemeente, provincie, nationaal divers
Afwegingsproces International Risk Governance Council (IRGC) afweging milieu elektromagnetische velden, externe veiligheid, geluid, luchtkwaliteit, zoönosen, antibioticaresistentie, infectieziekten, bedrijven, veehouderijen, cybercrime, nanotechnologie, voedselveiligheid uitwerking, realisatie, evaluatie/monitoring wijk, gemeente, provincie, nationaal divers
Quickscan Gezonde Leefomgeving afweging milieu, natuur en water, gezondheidsbevordering, duurzaamheid bodemverontreiniging, externe veiligheid, geluid, luchtkwaliteit, geur, bewegen, groen, leefbaarheid, bodem en landschap, diversiteit bedrijvigheid, klimaat initiatief, ontwerp, uitwerking, realisatie, evaluatie/monitoring gemeente divers
Gezonde Omgeving (GO) methode afweging milieu, gezondheidsbevordering, sociale kwaliteit actief & sociaal, veiligheid & schoon, voorzieningen & inrichting, groen, luchtkwaliteit, geluid initiatief, ontwerp wijk, gemeente leefomgeving, gezondheid
Gezond Ontwerpprincipes RWS ontwerp milieu, natuur en water, gezondheidsbevordering, sociale kwaliteit, duurzaamheid luchtkwaliteit, geluid, externe veiligheid, bewegen, fietsen, sociale veiligheid, ontmoeten, groen, natuur, electrische laadpalen initiatief, ontwerp wijk, gemeente geen
MKBA afweging milieu, gezondheidsbevordering   uitwerking, realisatie, evaluatie/monitoring wijk, gemeente, provincie, nationaal divers
Omgevingswijzer afweging milieu, gezondheidsbevordering, sociale kwaliteit, natuur en water, duurzaamheid externe veiligheid, geluid, luchtkwaliteit, hinder, beweging, veiligheid, sociaal welzijn, bereikbaarheid, voorzieningen, werkgelegenheid, bodem, ecologie en biodiversiteit, groen, water, energie en materialen, ruimtegebruik, ruimtelijke kwaliteit initiatief, ontwerp wijk, gemeente, provincie geen
Zeelandscan afweging milieu, gezondheidsbevordering, sociale kwaliteit o.a. geluidhinder, mobiliteit, bewegen, voorzieningen, veiligheid, sociaal netwerk initiatief, ontwerp, evaluatie/monitoring wijk, gemeente geen eigen gegevens gebruiker
Instrument Ruimtelijke Veiligheid afweging, ontwerp milieu, natuur en water, sociale kwaliteit externe veiligheid, hoogspanningslijnen, evenementen, verkeer, intensieve veehouderij, bereikbaarheid hulpdiensten, sociale veiligheid, natuurbrand, hoogwater initiatief, ontwerp wijk, gemeente divers
Beweeg Vriendelijke Omgeving Scan (BVO-scan) ontwerp bewegen, gezondheidsbevordering bewegen initiatief, evaluatie/monitoring wijk divers
GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) Kernwaardendocument ontwerp milieu, gezondheidsbevordering, sociale kwaliteit, natuur en water geluid, lucht, geur, hitte eilanden, binnenmilieu, verkeersveiligheid, verkeer, roken, industriële en agrarische activiteiten, lopen en fietsen, rust, sociale contacten, sociale cohesie, levensloopgeschikte woningen, natuurlijke omgeving (groen en water), biodiversiteit, waterberging initiatief, ontwerp, uitwerking woning, wijk, gemeente, provincie geen
Ontwerpprincipes voor een beweegvriendelijke leefomgeving ontwerp bewegen, gezondheidsbevordering, sociale kwaliteit mobiliteit, bewegen, ontmoeten, groen initiatief, ontwerp wijk, gemeente naar behoefte van gebruikers 
Tools voor integraal werken proces gezondheidsbevordering, sociale kwaliteit gezond gewicht, bewegen, gezonde inrichting van de leefomgeving, betrokkenheid bij buurt, sociale cohesie  initiatief, ontwerp, uitwerking woning, wijk, gemeente, provincie, nationaal afhankelijk van type instrument
Reisgids Beweegvriendelijke Omgeving proces bewegen, gezondheidsbevordering bewegen initiatief, ontwerp, uitwerking, realisatie wijk geen
VTV In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland. (In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland.) game In2Action proces milieu, gezondheidsbevordering   initiatief, ontwerp wijk, gemeente beschikbaar gesteld door begeleiders: Struinensche Courant, plattegrond fictieve gemeente Struinen, actiekaarten

Zoeken in de Instrumenten database

´╗┐Naam instrument,Type instrument,Hoofdthema,Thema specifiek,Planfase,Schaalniveau,Benodigde gegevens,Voor wie,
´╗┐Naam instrument,Type instrument,Hoofdthema,Thema specifiek,Planfase,Schaalniveau,Benodigde gegevens,Voor wie,