Instrumenten

Ter inspiratie wordt een overzicht gegeven van handreikingen om groen en water te benutten voor een gezonde leefomgeving.

Ecologische daken
 In het rapport ‘Ecologisch daken, daknatuur in de binnenstad Groningen' van de Rijksuniversiteit Groningen vindt u richtlijnen voor de inrichting van een ecologisch dak.

Adviespakket Natuur en Gezondheid
 Dit adviespakket van RMNO bevat een overzicht van praktijkvoorbeelden, een handreiking voor lokale bestuurders, een beleidadvies en een kennisagenda over natuur en gezondheid.

Samenwerken aan Jeugd en Groen – Handreiking voor gemeenten
 De handreiking Samenwerken aan Jeugd en Groen bevat projecten die bijdragen aan leefbaarheid, gezondheid en zuinig ruimtegebruik. U vindt hierin voorbeelden, tips en aanknopingspunten om de thema's jeugd en groen te verbinden.

Vademecum Integrale toegankelijkheid van parken
 Dit vademecum van het Belgische Agentschap voor Natuur en Bos geeft richtlijnen om een park beter toegankelijk te maken voor iedereen, met aandacht voor onder andere ontwerp, beheer en onderhoud van wandelpaden, speelzones en parkmeubilair. Het vademecum besteedt in het bijzonder aandacht aan gehandicapten.

Aanpassen openbare ruimte aan klimaatverandering – Gemeenten aan de slag met klimaatadaptatie 
 Dit stappenplan van CROW biedt gemeenten zes actiegerichte stappen om aan de slag te gaan met klimaatadaptatie. De maatregelen en programma's in deze publicatie bieden een overzicht over de mogelijkheden voor klimaatadaptatie.

Regenwater als spelmateriaal op schoolterreinen
 De afvoer van overvloedig regenwater is in de gebouwde omgeving vaak een groot probleem. Dit water kan ook worden benut op schoolterreinen als ontwikkelingsmateriaal voor de kinderen. Onderwijs- en natuurpedagoog Kees Both schreef er twee artikelen over met voorbeelden.

Natuurlijk Spelen – Inspiratieboekje 
 Dit inspiratieboekje van de gemeente Amersfoort beschrijft vrijwel alle natuurspeelplaatsen van Amersfoort, en de Amersfoortse aanpak. Geeft leestips en andere handvatten.

Stappenplan Groen Schoolplein
 Stappenplan van Fonds 1818 voor basisscholen om een groen schoolplein te ontwikkelen: een schoolplein waar kinderen in contact komen met de natuur en kunnen spelen met natuurlijke elementen. Een groen schoolplein geeft kinderen elke dag de kans op een natuurbeleving, biedt mogelijkheden voor natuureducatie en brengt creativiteit, rust, ontdekking en beleving samen. Daarnaast draagt een groen schoolplein bij aan het behoud van soorten planten en dieren en aan de biodiversiteit in de bebouwde omgeving. Bij elke stap van het stappenplan horen acties, ideeën en ervaringen. Daarnaast zijn de mogelijkheden beschreven om subsidie aan te vragen voor het realiseren van een groen schoolplein.

Nationaal Groenfonds 
 Fonds dat financiële faciliteiten verleent en ontwikkelt voor natuur, bos en landschap. Opgericht door de provincies en het voormalig Ministerie van LNV. Het fonds is voor overheden en particulieren. Elk jaar worden Natuurprijzen uitgereikt voor originele, conceptuele, haalbare en doeltreffende ideeën om te komen tot meer of kwalitatief betere natuur in Nederland.

Klimaatwijzer
 De Klimaatwijzer van het Ministerie van IenM ondersteunt bij het maken van klimaatbewuste keuzes in ruimtelijke plannen. Het hoofddocument laat zien hoe in ruimtelijke planprocessen rekening gehouden kan worden met de gevolgen van klimaatverandering. De Klimaatwijzer biedt daartoe onder meer een stappenplan en reikt instrumenten en eisen aan, waaraan een klimaatbewust ruimtelijk plan moet voldoen. In aanvullende modules vindt u achtergrondinformatie voor het gebruik van de Klimaatwijzer, tools, praktijkvoorbeelden en relevante websites.

Gemeentelijke subsidies 
 Diverse gemeenten subsidiëren de aanleg van groene daken, bijvoorbeeld Rotterdam, Groningen en Utrecht. Ook andere vormen van groen in de straat of buurt, zoals geveltuinen, worden door gemeenten gesubsidieerd, bijvoorbeeld in Almelo en Utrecht. Kijk ook op de website van uw eigen gemeente.

Handboek generatie tuin
 Handboek bij het ontwikkelen van een generatietuin, waar kinderen en ouderen samen tuinieren. Een generatietuin is een tuin waarin ouderen samen met kinderen van scholen of naschoolse opvang uit de buurt tuinieren. Zij verbouwen groenten en fruit, zaaien kruiden en bloemen, en oogsten en eten uit de tuin.
 
Handleiding daktuinen
 Handleiding van de gemeente Amsterdam over de mogelijkheden voor daktuinen op gebouwen in de bestaande stad. Bewoners, verenigingen van eigenaren, medewerkers van woningbouwverenigingen en stadsdelen kunnen hiermee bepalen of hun daken ruimte bieden aan daktuinen, zonder dat dit consequenties heeft voor de constructie. De handleiding gaat over typen daktuinen, technische en financiële aspecten, regelgeving en beheer.

Inspiratiebrochure Een groene gezonde wijk, inspiratie voor de praktijk 
 Deze brochure van EMGO Institute for Health and Care Research, GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst'en, Kenniscentrum Recreatie en Plant Publicity Holland biedt gemeenten en GGD'en een overzicht van de algemene kennis op dit terrein en licht een aantal goede voorbeelden toe. Er is aandacht voor het wetenschappelijk bewijs van de relatie tussen groen en gezondheid. De brochure geeft inspirerende praktijkvoorbeelden over hoe groen ingezet kan worden om de gezondheid van bewoners te verbeteren en een stappenplan om een groene en gezonde wijk te realiseren.

Brochure Biodiversiteit in tuin en plantsoen
 Brochure met voorbeelden om groenvoorzieners en beleidsmakers bij gemeenten te informeren over hoe de natuur dicht bij huis kan worden gehaald. Geeft achtergrondinformatie over biodiversiteit in de stad en soorttabellen van planten die bijen, vlinders of vogels aantrekken. Geeft tips over beplantingsvormen en voorbeelden van creatieve initiatieven van gemeenten.

Future Cities Adaptatiekompas
 Het Adaptatiekompas is een leidraad voor deskundigen van gemeenten en waterschappen bij het nadenken over adaptatiemaatregelen in het kader van klimaatverandering. Het bevat o.a. algemene informatie, instructies voor het uitvoeren van maatregelen en best practices.