Instrumenten

Ter inspiratie wordt een overzicht gegeven van handreikingen om sport en spelen te benutten voor een gezonde leefomgeving.

Ondersteuningsmatrix Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB)

De ondersteuningsmatrix van het NASB laat zien welke mogelijkheden het NASBbiedt aan gemeenten die willen stimuleren dat burgers die te weinig actief zijn, meer gaan bewegen. U vindt hier instrumenten, goede voorbeelden, trainingen en bijeenkomsten.

Menukaart Sport en bewegen

De Menukaart Sport en bewegen is een hulpmiddel voor beleidsontwikkelaars van gemeenten en provincies, die nieuw sport- en beweegbeleid willen formuleren. De menukaart biedt informatie over doelstellingen van dit beleid en geeft aan hoe gemeenten hun sport- en beweegbeleid kunnen invullen. U vindt er verschillende beleidsthema's, waaronder sport- en speelruimte in de wijk.

Sport- en Beweegscan

Met de Sport- en Beweegscan brengt u de sport- en beweegomgeving voor de jeugd in een wijk of dorp in kaart en kunt u vervolgens maatregelen nemen om de omgeving te verbeteren.

Methode Kids & Space

Kids & Space is een spel en tegelijk ook een instrument om samen met jongeren een ideale openbare ruimte te ontwikkelen om te spelen, te sporten en rond te hangen. Als een buurt of wijk stedenbouwkundig nieuw leven ingeblazen wordt, kunnen plannenmakers dit spel stap voor stap spelen met de jongeren.

Een schoolplein voor de buurt

Informatie van Jantje Beton met tips en ervaringen van scholen om schoolpleinen open te stellen voor de buurt. Voor iedereen die hiermee aan de slag wil.

Handboek Spelen met Ruimte (gemeentelijk handboek speelruimtebeleid)

In het handboek Spelen met Ruimte zijn praktijkervaringen gebundeld voor lokale beleidsontwikkelaars, adviseurs en plannenmakers op het gebied van (speel)ruimte voor de jeugd. Het handboek gaat in op het proces van ontwikkelen, uitvoeren en beheren van speelruimte, als onderdeel van de openbare ruimte. De nadruk ligt op samenwerking tussen verschillende beleidsterreinen op lokaal niveau, zoals ruimtelijke ordening en welzijn.

Norm voor Buitenspeelruimte

In Rotterdam hebben de gemeente en de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) een buitenspeelruimtenorm opgesteld. Deze norm beschrijft de gewenste hoeveelheid groen en hoe die stedenbouwkundig ingepast kan worden. Van belang zijn: een centrale ligging, zicht vanaf woningen, een plek die niet-belast is door milieufactoren, een parkeerverbod aan de speelzijde van de weg en de gewenste hoeveelheid zon en schaduw. Deze norm vraagt ook aandacht voor een bespeelbare stoep.

Brochure 'Bewegen op het werk'

Brochure 'Bewegen op het werk' geschreven door TNO in samenwerking met NIGZ en NISB Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen. (Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen.). Geeft mogelijkheden om te bewegen binnen en buiten het bedrijf, en tips voor de werkgever om dit op te zetten.

Evaluatie impuls Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB)

Publikatie Evaluatie impuls Nationaal Actieplan Sport en Bewegen over uitkering waarmee gemeenten hun te weinig actieve burgers kunnen verleiden tot meer beweging en een actievere leefstijl. Beschikbaar voor ongeveer honderd gemeenten met de grootste gezondheidsachterstanden. Aan andere gemeenten biedt de impuls advies, ondersteuning en inzicht in effectieve interventies. De ondersteuning bestaat uit informatie, instrumenten (zoals de ondersteuningsmatrix) en deskundigheidsbevordering.

Jantje Beton Fondsverstrekkingen

Jantje Beton stelt geld beschikbaar voor lokale initiatieven die het vrij buitenspelen in de buurt bevorderen. Fondsen zijn beschikbaar voor schoolspeelpleinen, (her)inrichting van speelplekken en buurtspeelactiviteiten.

Richard Krajicek Foundation

Gemeenten, scholen of wijkverenigingen kunnen een beroep doen op de kennis en ervaring die de Richard Krajicek Foundation (RKF) heeft met de planning en aanleg van een playground. Ook bestaat de mogelijkheid om een financiële bijdrage aan te vragen. Hierbij moeten gemeenten voldoen aan een aantal criteria.

Cruijff Foundation

Gemeenten kunnen financiële ondersteuning aanvragen om een Cruijff Court aan te leggen. Op de website leest u aan welke randvoorwaarden u moet voldoen om hiervoor in aanmerking te komen.

Handleiding bewegingsbevorderende en veilige wijken

In de handleiding bewegingsbevorderende en veilige wijken leest u hoe gemeenten hun wijken zo kunnen inrichten dat het de beweging en de veiligheid bevordert, Zowel bij herstructurering als nieuwbouw. Stapsgewijs en in vijftig aanbevelingen vindt u hier hoe een bewegingsbevorderende en veilige woonwijk opgezet kan worden.